Asiakirjojen tiedoksianto

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tuomioistuimet, haastemiehet, syyttäjävirasto

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa

  • postiluvan haltijan välityksellä,
  • faksitse,
  • tai sähköpostitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää tšekin, slovakin tai englannin kielellä.

3 artikla - Keskusyksikkö

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (Oikeusministeriö, kansainvälisten asioiden osasto)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Puhelin: +420-221-997-111

Faksi: +420-224-919-927

Sähköposti: posta@msp.justice.cz

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Tšekki hyväksyy tšekin ohella slovakin ja englannin kielellä täytetyt vakiolomakkeet.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tšekissä ei ole asetettu tällaista määräaikaa asiakirjan tiedoksiannolle.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus voidaan laatia tšekin ohella myös slovakin tai englannin kielellä.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tiedoksiannosta ei Tšekissä peritä maksua.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Tšekki ilmoittaa, ettei se vastusta tällaista tiedoksiantoa alueellaan.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Tšekki ilmoittaa, ettei sen lainsäädäntö salli tällaista tiedoksiantoa Tšekin alueella.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

19 artiklan 2 kohta

Tšekissä tuomioistuimet voivat 19 artiklan 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki 19 artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät.

19 artiklan 4 kohta

Tšekissä ei sovelleta tällaista määräaikaa.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Komissiolle toimitetaan seuraavat sopimustekstit:

  • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Puolan kansantasavallan välillä Varsovassa 21 päivänä joulukuuta 1987 tehty sopimus keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeuden alalla, voimassa Tšekin tasavallan ja Puolan välillä
  • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Unkarin kansantasavallan välillä Bratislavassa 28 päivänä maaliskuuta 1989 tehty sopimus keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili-, perhe- ja rikosoikeuden alalla, voimassa Tšekin tasavallan ja Unkarin välillä
  • Slovakian tasavallan ja Tšekin tasavallan välillä Prahassa 29 päivänä lokakuuta 1992 tehty sopimus oikeusviranomaisten keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili- ja rikosoikeuden alalla
  • Tšekin tasavallan ja Saksan välillä tehty oikeusavun edelleen helpottamista koskeva sopimus, joka perustuu Haagin yleissopimuksiin riita-asiain oikeudenkäynnistä (tehty 1 päivänä maaliskuuta 1954), oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (tehty 15 päivänä marraskuuta 1965) ja todistusten vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (tehty 18 päivänä maaliskuuta 1970).
Päivitetty viimeksi: 12/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.