Asiakirjojen tiedoksianto

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Lähettävät viranomaiset ovat tuomioistuimia:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (Tanskan tuomioistuinten ulkomaanpalveluyksikkö)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Puhelin: +45 99 68 50 70

Sähköpostiosoite: udlandsforkyndelse@domstol.dk

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Vastaanottava viranomainen on oikeusministeriö.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danmark

Puhelin: +45 72 26 84 00

Faksi: 33 93 35 10

Sähköpostiosoite: jm@jm.dk

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voi lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse edellyttäen, että vastaanotetun asiakirjan sisältö on täydellinen jäljennös lähetetystä asiakirjasta ja että kaikki asiakirjassa olevat tiedot ovat selvästi luettavissa.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Tanska hyväksyy asetuksen liitteessä olevan lomakkeen tanskaksi, englanniksi tai ranskaksi täytettynä.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusviranomainen on oikeusministeriö.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Puhelin: +45 7226 8400

Faksi: +45 3393 3510

Sähköpostiosoite: jm@jm.dk

Asiakirjoja voi lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse edellyttäen, että vastaanotetun asiakirjan sisältö on täydellinen jäljennös lähetetystä asiakirjasta ja että kaikki asiakirjassa olevat tiedot ovat selvästi luettavissa.

Tanska hyväksyy asetuksen liitteessä olevan lomakkeen tanskaksi, englanniksi tai ranskaksi täytettynä.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Tanska hyväksyy asetuksen liitteessä olevan lomakkeen tanskaksi, englanniksi tai ranskaksi täytettynä.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tanska ei halua käyttää mahdollisuutta poiketa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksistä.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tanska hyväksyy todistuksen tiedoksiannosta tanskaksi, englanniksi tai ranskaksi laadittuna.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta ei veloiteta maksua.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Tanska hyväksyy sen, että diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat asiakirjoja tiedoksi 13 artiklan 1 kohdan nojalla.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Lähtökohtana on, että tuomioistuimet voivat suorittaa tiedoksiannon siviiliprosessilaissa säädetyin keinoin ja että tuomioistuimelta voidaan pyytää apua tiedoksiannossa.

Lisäksi muut viranomaiset voivat (ilman tuomioistuimen myötävaikutusta) toimituttaa tiedoksiannon suoraan haastemiehen välityksellä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tanska toteaa 19 artiklan 2 kohtaan liittyen, että Tanskan tuomioistuimet voivat ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai antamisesta ei ole saatu, kunhan 19 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tanska toteaa 19 artiklan 4 kohtaan liittyen, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu hakemus asian uudelleen tutkimiseksi, kun vastaaja ei ole saapunut oikeuteen, on tehtävä vuoden kuluessa tuomion julistamisesta.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Pohjoismainen sopimus keskinäisestä oikeusavusta 26.4.1974 PDF (81 Kb) da

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.