Asiakirjojen tiedoksianto

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjojen toimitustavat ovat posti, faksi ja sähköiset viestintävälineet siviiliprosessilaissa säädetyin edellytyksin.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Lomake voidaan täyttää viroksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on oikeusministeriö.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Eesti

Puhelin: +372 620 8183

Faksi: +372 620 8109

Sähköposti: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti Virossa hyväksytään viron- ja englanninkieliset vakiolomakkeet.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Virossa ei ole vahvistettu tällaista yleistä tiedoksiantoaikaa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti Virossa hyväksytään viron- ja englanninkieliset vakiolomakkeet.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Asiakirjojen tiedoksianto on yleensä maksutonta.

Kun oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi haastemiehen välityksellä, maksu on 40 euroa, jos asiakirjat on saatu toimitettua vastaanottajalle tai tämän lailliselle edustajalle

1) väestörekisteriin merkittyjen osoitteen tai muiden yhteystietojen perusteella tai sähköpostisoitteeseen isikukood@eesti.ee;

2) Virossa ylläpidettävään yrittäjä- ja oikeushenkilörekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai edellä mainitun rekisterin tietojärjestelmään kirjattujen yhteystietojen välityksellä.

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa haastemiehen suorittama oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen maksaa 70 euroa. Jos henkilöllä, jolle asiakirjat on määrä antaa tiedoksi, on lakisääteinen velvollisuus rekisteröidä osoitteensa tai muut yhteystietonsa väestörekisteriin tai Virossa ylläpidettävään yrittäjä- ja oikeushenkilörekisteriin eikä hän ole niin tehnyt, tai silloin kun rekisterin tiedot ovat vanhentuneet tai muusta syystä väärät, eikä tiedoksiantaminen ole näin ollen onnistunut niiden perusteella, edellä mainituista 70 eurosta maksaa haastemiehen päätöksen nojalla 35 euroa tehtävän suorittamista pyytänyt henkilö ja 35 euroa henkilö, jolle asiakirjat oli määrä antaa tiedoksi.

Jos asiakirjaa ei ole voitu antaa tiedoksi, vaikka haastemies on tehnyt kaiken tarvittavan ja kohtuudella mahdollisen voidakseen toimittaa tiedoksiannon lakisääteisen menettelyn mukaisesti, haastemiehellä on oikeus periä 40 euron palkkio esittämällä haastemiehen palkkiosta tehty päätös ja tiedoksiantotodistus, josta käy ilmi, mihin toimiin hän on ryhtynyt asiakirjan tiedoksiantamiseksi.

Haastemiehellä ei ole oikeutta periä maksua, jos hän ei ole tuomioistuimen asettaman määräajan kuluessa tehnyt kaikkea tarvittavaa ja kohtuudella mahdollista voidakseen toimittaa tiedoksiannon lakisääteisen menettelyn mukaisesti eikä oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen ole onnistunut.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti voidaan Virossa olevien diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä antaa asiakirjoja tiedoksi vain silloin kun asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirjat lähetetään.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Virossa ei hyväksytä asiakirjojen tiedoksiantamista asetuksen 15 artiklassa säädetyllä tavalla.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Virolainen tuomioistuin voi 19 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin tehdä asiassa päätöksen myös silloin kun todistus oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta vastaajalle puuttuu. Hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voidaan asetuksen 19 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen mukaisesti esittää yhden vuoden kuluessa menettelyn lopettamispäätöksen tekemisestä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Viron ja Puolan sopimus oikeusavun myöntämisestä ja oikeussuhteista siviili-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa.

Viron, Liettuan ja Latvian sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.