Asiakirjojen tiedoksianto

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Lähettäviä viranomaisia ovat Ranskassa haastemiehet (huissier de justice) ja tuomioistuinten kirjaamot (greffe).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Vastaanottavia viranomaisia ovat Ranskassa ainoastaan haastemiehet.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liitteessä I oleva lomake voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on eurooppalaisesta kansainvälisestä yksityisoikeudesta annettavasta oikeusavusta vastaava osasto (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE).

Osoite:

Ministère de la Justice (Oikeusministeriö)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Sähköposti: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kielitaito: ranska ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Liitteessä I oleva lomake voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Ranskan lainsäädännön mukaan asiakirja on annettava tiedoksi asetuksen 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietyn ajan kuluessa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus tiedoksiannosta tai tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Tiedoksiantamisesta perittävä kiinteämääräinen maksu on 48,75 euroa (26. helmikuuta 2016 annettu Ranskan asetus). Maksu on liitettävä toimitettaviin asiakirjoihin, paitsi jos hakija saa oikeusapua.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Ranska vastustaa sitä, että muiden jäsenvaltioiden diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat asiakirjoja tiedoksi sen alueella, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Ranska ei vastusta mahdollisuutta käyttää 15 artiklan 1 kohdassa mainittua asiakirjojen suoraa tiedoksiantoa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ranskalainen tuomioistuin voi ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Artiklan 4 kohdassa mainittu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on esitettävä vuoden kuluessa päätöksen antamispäivästä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskeva yleissopimus, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1954

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva yleissopimus, tehty 15 päivänä marraskuuta 1965

Ranskan ja Saksan välinen sopimus riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta, allekirjoitettu 6 päivänä toukokuuta 1961

Yleissopimus Ranskan ja Belgian keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1956, sellaisena kuin se on muutettuna 23 ja 30 päivänä elokuuta 1960 päivätyllä kirjeenvaihdolla

Ranskan tasavallan hallituksen ja Puolan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1967

Yleissopimus muodollisuuksien helpottamisesta menettelyissä, joiden osapuolet ovat Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä, tehty 2 päivänä helmikuuta 1922

Ranskan tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välinen sopimus 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta, allekirjoitettu Belgradissa 29 päivänä lokakuuta 1969

Ranskan tasavallan ja Romanian sosialistisen tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Pariisissa 5 päivänä marraskuuta 1974

Ranskan tasavallan ja Itävallan tasavallan välinen, siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyä Haagin yleissopimusta täydentävä yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä, allekirjoitettu Wienissä 27 päivänä helmikuuta 1979

Ranskan tasavallan hallituksen ja Unkarin kansantasavallan hallituksen sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Budapestissa 31 päivänä heinäkuuta 1980

Ranskan tasavallan hallituksen ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan hallituksen sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-, perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu 10 päivänä toukokuuta 1984

Ranskan tasavallan hallituksen ja Bulgarian kansantasavallan hallituksen sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviiliasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 18 päivänä tammikuuta 1989

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.