Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Asiakirjojen tiedoksianto

Gibraltar

Sisällön tuottaja:
Gibraltar

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Lähettävä viranomainen on Gibraltarin korkeimman oikeuden kirjaaja (Registrar of the Supreme Court of Gibraltar).

Yhteydenotot lähettävään viranomaiseen on toimitettava seuraavaan osoitteeseen:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Puhelin: +44 20 7008 1577

Faksi: +44 20 7008 3629

Sähköposti: ukgglu@fco.gov.uk

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Vastaanottava viranomainen on Gibraltarin korkeimman oikeuden kirjaaja (Registrar of the Supreme Court of Gibraltar).

Yhteydenotot vastaanottavaan viranomaiseen on toimitettava seuraavaan osoitteeseen:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Puhelin: +44 20 7008 1577

Faksi: +44 20 7008 3629

Sähköposti: ukgglu@fco.gov.uk

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjat lähetetään postitse tai faksilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää englanniksi tai ranskaksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Puhelin: +350 200 78808

Faksi: +350 200 77118

Viralliset yhteydenotot vastaanottavaan viranomaiseen olisi osoitettava korkeimman oikeuden kirjaajalle (Registrar) edellä olevassa osoitteessa, mutta ne on toimitettava seuraavaan osoitteeseen:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Puhelin: +44 20 7008 1577

Faksi: +44 20 7008 3629

Sähköposti: ukgglu@fco.gov.uk

Asiakirjat voidaan antaa tiedoksi kirjeitse, faksilla, sähköpostitse tai puhelimitse, ja keskusyksikkö vastaa käännösten tarkistuksesta.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake voidaan täyttää englanniksi tai ranskaksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo poiketa säännöksistä, koska artiklan soveltaminen vaikeuttaisi entisestään maan monimutkaista määräaikoja ja vanhentumisaikoja koskevaa lainsäädäntöä. On tärkeää, että tiedoksiantopäivä voidaan määrittää varmuudella, sillä se määrää ajankohdan, josta lähtien osapuoli voi pyytää yksipuolista päätöstä. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että tämän säännöksen tarkka merkitys tai sen käytännön tavoite ei ole tarpeeksi selvä ja että se voi näin ollen lisätä sekaannuksen vaaraa. Yhdistynyt kuningaskunta katsookin parhaaksi, että asiasta säädetään kansallisessa lainsäädännössä ainakin siihen asti, kunnes voidaan arvioida, kuinka säännös toimii käytännössä muissa jäsenvaltioissa täytäntöönpanon jälkeen.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistuslomake voidaan täyttää englanniksi tai ranskaksi.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Yhdistynyt kuningaskunta ei aio vastustaa 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mahdollisuuden soveltamista alueellaan.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Gibraltar ei vastusta 15 artiklan 1 kohdan mukaista mahdollisuutta asiakirjojen suoraan tiedoksiantoon.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet voivat Haagin yleissopimuksen määräyksen mukaisesti ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, huolimatta 1 kohdan säännöksistä.

Päätöksen antamisesta alkava määräaika, jonka kuluessa on tehtävä 4 kohdassa tarkoitettu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista:

Harkitessaan yksipuolisen päätöksen kumoamista tuomioistuimen on otettava huomioon, tekikö päätöksen kumoamista hakenut henkilö hakemuksensa viivytyksettä.

Päivitetty viimeksi: 13/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.