Asiakirjojen tiedoksianto

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: postilähetykset.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Lomake voidaan täyttää kreikan lisäksi myös englannin tai ranskan kielellä.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ηellenic Ministry of Justice, Transparency and Human Rights

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Kreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö)

Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις (Siviili- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Puhelin: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faksi: (0030) 210 7767499

Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Kreikka hyväksyy kreikaksi täytettyjen lomakkeiden lisäksi myös ranskaksi tai englanniksi täytetyt lomakkeet.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Kreikka ei aio poiketa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan säännösten soveltamisesta.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Kreikka hyväksyy kreikaksi täytettyjen lomakkeiden lisäksi myös ranskaksi tai englanniksi täytetyt lomakkeet.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Yleisen syyttäjän tiedoksi antamista asiakirjoista peritään 1. elokuuta 2013 alkaen kiinteä 50 euron maksu.

Maksu suoritetaan tilisiirtona Kreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriölle ”Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” seuraavalle pankkitilille:

Bank of Greece (Kreikan keskuspankki)

Tilinumero: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

SWIFT-koodi: BNGRGRAA

Kaikissa asetuksen 4 artiklan mukaisissa tiedoksiantopyynnöissä on noudatettava edellä kuvattua menettelyä. Pyyntöjä, joihin ei ole liitetty pankin kuittia maksun suorittamisesta, ei käsitellä, vaan ne palautetaan.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Kreikka vastustaa tämän artiklan 1 kohdan mukaista oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantamista alueellaan, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirjat ovat peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Kreikka ei ole ilmoittanut tätä artiklaa koskevia varaumia.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Kreikkalaiset tuomioistuimet ovat 1 kohdan säännöksistä huolimatta velvolliset ratkaisemaan asian, mikäli 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Saman artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamisesta voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.