Asiakirjojen tiedoksianto

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Unkarissa lähettäviä viranomaisia ovat seuraavat:

  • oikeudenkäyntiasiakirjan lähettää se tuomioistuin, jonka menettelyn yhteydessä tiedoksi annettava asiakirja on laadittu
  • notaarin läsnä ollessa laaditun asiakirjan lähettää asianomainen notaari
  • muiden asiakirjojen osalta lähettävä viranomainen on oikeusasioista vastaava ministeri.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Unkarissa vastaanottavia viranomaisia ovat seuraavat:

  • oikeusapupyynnössä ilmoitetun vastaanottajan asuinpaikan mukaan määräytyvä piirioikeus (járásbíróság) ja Budapestissa Pestin alemman oikeusasteen tuomioistuin (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
  • Unkarin ulosottomiesten liitto.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Vastaanottava viranomainen hyväksyy asiakirjat, jotka on toimitettu postitse, faksilla tai sähköisesti.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Unkari, saksa, englanti ja ranska.

3 artikla - Keskusyksikkö

Unkarissa keskuselimen tehtäviä hoitaa oikeusasioista vastaava ministeri.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest

Puhelin: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksi: +36 1 550 3946

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu

Kielet: unkari, saksa, englanti ja ranska.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Unkarin lisäksi hyväksytään saksa, englanti ja ranska.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Näitä säännöksiä ei sovelleta Unkarissa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Unkarin lisäksi hyväksytään saksa, englanti ja ranska.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tuomioistuimen suorittamasta tiedoksiannosta ei peritä maksua.

Ulosottomiehen suorittamasta tiedoksiannosta peritään 7 500 Unkarin forintin maksu. Summa on maksettava etukäteen pankkisiirtona (tilitiedot jäljempänä), ja todistus pankkisiirrosta on liitettävä hakemukseen.

  • Tilinomistaja: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Pankki: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Viestikenttään on kirjoitettava seuraava viesti: KU2-pyynnön viitenumero, vastaanottajan nimi.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Asetuksen 13 artiklan mukaista tiedoksiantoa voidaan soveltaa Unkarissa vain, jos asiakirja annetaan tiedoksi pyynnön lähettäneen jäsenvaltion kansalaiselle.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Asetuksen 15 artiklan mukainen tiedoksianto suoritetaan Unkarissa noudattaen ulosottomiehen välityksellä tapahtuvasta tiedoksiannosta annettuja säännöksiä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Unkarin tuomioistuimet voivat joissakin tapauksissa ratkaista asian, mikäli kaikki 19 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 19 artiklan 4 kohdan mukainen määräaika hakemuksen tekemiselle on Unkarissa yksi vuosi.

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.