Asiakirjojen tiedoksianto

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlannin lähettävä viranomainen on 15. huhtikuuta 2019 alkaen Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Sähköposti: serviceofeudocuments@courts.ie

Ennen 15. huhtikuuta 2019 tehtyjä tiedoksiantopyyntöjä koskevat tiedustelut on esitettävä sille toimistolle, josta pyyntö lähetettiin.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlannin vastaanottava viranomainen on 15. huhtikuuta 2019 alkaen Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Sähköposti: serviceofeudocuments@courts.ie

Ennen 15. huhtikuuta 2019 tehtyjä tiedoksiantopyyntöjä koskevat tiedustelut on esitettävä sille toimistolle, johon pyyntö lähetettiin.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse tai palveluntarjoajan (esim. pikapostipalvelun) välityksellä.

Hallinnolliset asiat voidaan hoitaa myös sähköpostitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Vakiolomake voidaan täyttää iiriksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

The Master,

High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Englannin- tai iirinkieliset asiakirjat voidaan lähettää High Courtin keskustoimistoon (Central Office of the High Court) joko postitse tai faksilla numeroon (353-1) 872 56 69. Tiedot voidaan toimittaa keskustoimistolle myös puhelimitse numeroon (353-1) 888 60 00.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlanti hyväksyy iiriksi tai englanniksi täytetyt pyyntölomakkeet (vakiolomakkeet).

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Näiden kohtien säännöksiä ei sovelleta Irlannin lainsäädännön mukaan.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlanti hyväksyy iiriksi tai englanniksi täytetyt todistuslomakkeet.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Jos on pyydetty 11 artiklan 2 kohdan mukaista henkilökohtaista tiedoksiantoa, sen toimittaa lakiasiaintoimisto, yksityisetsivä tai asianajaja (solicitor) osapuolten sopimasta maksusta, joka on yleensä 70–100 euroa.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Irlanti ei vastusta tätä.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Vaihtoehtona postitiedoksiannolle asiakirjat voidaan antaa tiedoksi henkilökohtaisesti asetuksen 1393/2007 15 artiklan mukaisesti asianajajan tai haastemiehen välityksellä.

Asianajajahaku löytyy seuraavasta linkistä:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Irlantilainen tuomioistuin voi 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai asiakirjan toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Sovellettaessa 4 kohtaa tuomioistuimen on varmistettava, että seuraamuksista vapauttamista koskeva hakemus on esitetty kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja sai tiedon päätöksestä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 17/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.