Asiakirjojen tiedoksianto

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Irlanti

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Irlannin lähettävä viranomainen on 15. huhtikuuta 2019 alkaen Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Sähköposti: serviceofeudocuments@courts.ie

Ennen 15. huhtikuuta 2019 tehtyjä tiedoksiantopyyntöjä koskevat tiedustelut on esitettävä sille toimistolle, josta pyyntö lähetettiin.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Irlannin vastaanottava viranomainen on 15. huhtikuuta 2019 alkaen Combined Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Sähköposti: serviceofeudocuments@courts.ie

Ennen 15. huhtikuuta 2019 tehtyjä tiedoksiantopyyntöjä koskevat tiedustelut on esitettävä sille toimistolle, johon pyyntö lähetettiin.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse tai palveluntarjoajan (esim. pikapostipalvelun) välityksellä.

Hallinnolliset asiat voidaan hoitaa myös sähköpostitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää iiriksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

The Master,

High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Englannin- tai iirinkieliset asiakirjat voidaan lähettää High Courtin keskustoimistoon (Central Office of the High Court) joko postitse tai faksilla numeroon (353-1) 872 56 69. Tiedot voidaan toimittaa keskustoimistolle myös puhelimitse numeroon (353-1) 888 60 00.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Irlanti hyväksyy iiriksi tai englanniksi täytetyt pyyntölomakkeet (vakiolomakkeet).

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Näiden kohtien säännöksiä ei sovelleta Irlannin lainsäädännön mukaan.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Irlanti hyväksyy iiriksi tai englanniksi täytetyt todistuslomakkeet.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Jos on pyydetty 11 artiklan 2 kohdan mukaista henkilökohtaista tiedoksiantoa, sen toimittaa lakiasiaintoimisto, yksityisetsivä tai asianajaja (solicitor) osapuolten sopimasta maksusta, joka on yleensä 70–100 euroa.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Irlanti ei vastusta tätä.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Irlanti ei aio ottaa käyttöön suoraa tiedoksiantoa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Irlantilainen tuomioistuin voi 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai asiakirjan toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Sovellettaessa 4 kohtaa tuomioistuimen on varmistettava, että seuraamuksista vapauttamista koskeva hakemus on esitetty kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja sai tiedon päätöksestä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 21/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.