Asiakirjojen tiedoksianto

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: postilähetykset.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Vakiolomake voidaan täyttää italiaksi, ranskaksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on Rooman muutoksenhakutuomioistuimen yksikkö.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Puh.: (39)06.328361

Faksi: (39)06.328367933

Italiassa tiedoksiannettavat asiakirjat on toimitettava postitse, ja ne myös palautetaan lähettäville viranomaisille postitse.

Kielet: italia, ranska ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake (vakiolomake) voidaan täyttää italian lisäksi myös ranskaksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Ei sovelleta poikkeuksia.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistuslomake, josta käy ilmi, että tiedoksiantoon liittyvät muodollisuudet on täytetty, voidaan täyttää italian lisäksi ranskaksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Italia ei toistaiseksi aio periä maksua ulkomaisten asiakirjojen tiedoksiannosta.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Italia vastustaa sitä, että oikeudenkäyntiasiakirjat annettaisiin tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa oleskeleville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä (paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa asuville Italian kansalaisille).

Italia vastustaa sitä, että oikeudenkäyntiasiakirjat annettaisiin tiedoksi Italiassa oleskeleville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Ei ole estettä sille, että henkilö, jonka etua oikeudenkäynti koskee, toimituttaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon suoraan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Italia ei anna 19 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

Päivitetty viimeksi: 01/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.