Asiakirjojen tiedoksianto

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Latvian tasavallan siviiliprosessilakiin tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2019 ja joiden nojalla ulkomaisten oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto Latviassa muuttui Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta). Keskuselin, joka vastaanottaa ja suorittaa ulkomaisten asiakirjojen tiedoksiantoa koskevat pyynnöt, on nyt Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Latvian haaste- ja ulosottomiesten yhdistys). Lisäksi jokaisesta asiakirjojen tiedoksiantoa koskevasta pyynnöstä on tästä lähtien maksettava 113,97 euroa (ml. alv). Maksu on tehtävä pankkisiirrolla, ja em. kiinteämääräisen maksun maksaja vastaa myös välityspalkkiosta, jos pankki sellaisen perii.

Toimivaltainen keskuselin on:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Latvian haaste- ja ulosottomiesten yhdistys)

(16. joulukuuta 2019 alkaen) Osoite: Lāčplēša iela 27-32, Riika, LV-1011, Latvia

Puhelin: +371 67290005, Faksi: +371 67290006

Sähköposti: documents@lzti.lv

Pankkiyhteystiedot:

rekisterinumero: 90001497619

Virallinen osoite: Lāčplēša iela 27-32, Riika, LV-1011, Latvia

Pankki: Swedbank AS

Tilinumero: LV93HABA0551038096742

SWIFT-koodi: HABALV22

Maksun tarkoitus: vastaanottajaa koskevat tiedot

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Muista jäsenvaltioista tulleet, asiakirjojen tiedoksiantoa ja tiedoksiantotodistusta koskevat pyynnöt hyväksytään Latviassa, jos ne on toimitettu postitse.

Lisäksi muita asianomaisen latvialaisen tuomioistuimen käytettävissä olevia viestintäkanavia käyttämällä voidaan toimittaa ilmoituksia, joissa on käytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1393/2007 vahvistettuja muita vakiolomakkeita.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Latviassa hyväksytään latvian ohella myös englanniksi täytetyt vakiolomakkeet.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskuselin on Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Latvian haaste- ja ulosottomiesten yhdistys)

(16. joulukuuta 2019 alkaen) Osoite: Lāčplēša iela 27-32, Riika, LV-1011, Latvia

Puhelin: +371 67290005, Faksi: +371 67290006

Sähköposti: documents@lzti.lv

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asetuksen liitteessä I olevaa vakiolomaketta käyttäen laadittu pyyntö asiakirjojen tiedoksiannosta hyväksytään, jos se toimitetaan latvian tai englannin kielellä.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 56 pykälän 1 momentin ensimmäisen kohdan mukaisesti jos oikeudenkäyntiasiakirjat on toimitettu 56 pykälässä vahvistettua menettelyä noudattaen, lukuun ottamatta kyseisen pykälän yhdeksännessä kohdassa tarkoitettua tapausta, katsotaan, että henkilö on saanut ilmoituksen oikeusistunnon tai prosessitoimen ajankohdasta ja paikasta taikka asiaa käsittelevän asiakirjan sisällöstä ja että oikeudenkäyntiasiakirjat on annettu tiedoksi

1) päivänä, jona vastaanottaja tai muu henkilö on ne vastaanottanut kyseisen lain 56 pykälän kolmannen, seitsemännen tai kahdeksannen kohdan mukaisesti;

2) päivänä, jona henkilö on kieltäytynyt vastaanottamasta niitä (57 pykälä);

3) seitsemäntenä päivänä lähettämispäivästä, jos asiakirjat on lähetetty postitse;

4) kolmantena päivänä lähettämispäivästä, jos asiakirjat on lähetetty sähköpostitse;

5) kolmantena päivänä lähettämispäivästä, kun ilmoitus tehdään verkossa.

Mainitun pykälän toisen kohdan mukaan se, että oikeudenkäyntiasiakirjat on toimitettu luonnollisen henkilön ilmoitettuun asuinpaikkaan, ilmoituksessa annettuun lisäosoitteeseen, luonnollisen henkilön tuomioistuimen kanssa käytävää viestintää varten ilmoittamaan osoitteeseen tai oikeushenkilön rekisteröityyn toimipaikkaan ja postin välityksellä saadaan ilmoitus asiakirjojen antamisesta vastaanottajalle tai asiakirjat palautetaan, ei itsessään vaikuta siihen, että asiakirjat on annettu tiedoksi. Vastaanottaja voi kiistää olettaman, jonka mukaan asiakirjat on annettu tiedoksi seitsemäntenä päivänä lähettämispäivästä, kun asiakirjat on lähetetty postitse, tai kolmantena päivänä lähettämispäivästä, kun ne on lähetetty sähköpostitse tai niistä on ilmoitettu verkossa, sellaisten objektiivisten seikkojen perusteella, jotka ovat hänestä riippumattomia ja joiden nojalla hän oli estynyt vastaanottamasta kyseisiä asiakirjoja ilmoitetussa osoitteessa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Asetuksen liitteessä I olevaa vakiolomaketta käyttäen laadittu todistus asiakirjojen tiedoksiannosta hyväksytään, jos se toimitetaan latvian tai englannin kielellä.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Latviassa asiakirjat annetaan tiedoksi asetuksen 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jokaisesta asiakirjojen tiedoksiantoa koskevasta pyynnöstä on maksettava 113,97 euroa (ml. alv). Maksu on tehtävä pankkisiirrolla, ja em. kiinteämääräisen maksun maksaja vastaa myös välityspalkkiosta, jos pankki sellaisen perii.

Pankkiyhteystiedot:

rekisterinumero: 90001497619

(16. joulukuuta 2019 alkaen) Virallinen osoite: Lāčplēša iela 27-32, Riika, LV-1011, Latvia

Pankki: Swedbank AS

Tilinumero: LV93HABA0551038096742

SWIFT-koodi: HABALV22

Maksun tarkoitus: vastaanottajaa koskevat tiedot

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Latvia vastustaa asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjojen tiedoksiantamista, paitsi silloin, kun asiakirjat annetaan tiedoksi kyseisen jäsenvaltion kansalaisille.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Latvian lainsäädännön mukaan asiakirjojen tiedoksiantaminen asetuksen 15 artiklan mukaisesti ei ole sallittua.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Sen estämättä, mitä asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, latvialainen tuomioistuin tai tuomari voi antaa tuomion, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai ilmoitusta asiakirjojen antamisesta vastaanottajalle ei olisi saatu, jos asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät. Latviassa ei ole olemassa erityistä määräaikaa, jonka jälkeen vastaajan vapauttamista muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista koskevia pyyntöjä ei hyväksytä, edellyttäen, että asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Latvian tasavalta pitää voimassa kahta sopimusta:

1) Latvian tasavallan ja Puolan tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa;

2) Latvian tasavallan, Viron tasavallan ja Liettuan tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.