Asiakirjojen tiedoksianto

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Kaikki siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita käsittelevät Liettuan yleiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia lähettämään asiakirjoja toiseen maahan asetuksen (EY) N:o 1393/2007 sekä vuoden 1965 Haagin yleissopimuksen mukaisesti.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Liettuan haastemiesyhdistys on elin, joka on nimetty vastaanottamaan toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä asiakirjoja asetuksen (EY) N:o 1393/2007 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Oikeudenkäynti- ja muut asiakirjat voidaan lähettää postitse tai faksitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liettuan lisäksi lomakkeet voidaan täyttää englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 3 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoitava keskusyksikkö on Liettuan oikeusministeriö.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Liettua

Puhelin: (+370 526) 629 84

Faksi: (+370 526) 259 40, 628 54

Sähköposti: rastine@tm.lt

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Hyväksyttyjä kieliä asetuksen liitteen I mukaisen vakiolomakkeen täyttämistä varten ovat liettua ja englanti.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Liettuan lainsäädännössä ei ole säädetty erityisistä määräajoista asiakirjojen tiedoksiannolle.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Hyväksyttyjä kieliä asetuksen liitteen I mukaisen vakiolomakkeen täyttämistä varten ovat liettua ja englanti.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Liettua perii 110 euron maksun asetuksen 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista palveluista.

Maksu on maksettava vastaanottavan viranomaisen eli Liettuan haastemiesyhdistyksen (Lietuvos anstolių rūmai) tilille.

Lietuvos anstolių rūmai

Osoite: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Liettua

Pankkitiedot: Luminor Bank AB, pankkitunnus 40100, SWIFT-koodi AGBLLT2X, tilinumero: LT92 4010 0424 0031 5815, oikeushenkilötunniste: 126198978

Puhelin: (+370 527) 500 67, 500 68, sähköposti: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Liettuan viranomaiset ilmoittavat vastustavansa asiakirjojen tiedoksiantamista alueellaan 13 artiklassa kuvatulla tavalla, paitsi jos asiakirjat on määrä antaa tiedoksi sen maan kansalaiselle, josta asiakirjat ovat peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Liettuan viranomaiset toteavat, että asiakirjojen tiedoksiantaminen 15 artiklassa kuvatulla tavalla ei ole sallittua Liettuassa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Liettuan viranomaisten mukaan Liettuan tuomioistuimet voivat ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei olisi saatu, jos kaikki asetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät.

Liettuan viranomaiset ilmoittavat, että hakemuksia vastaajan vapauttamiseksi muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista, asetuksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ei käsitellä, jos hakemus toimitetaan yli vuosi tuomion antamisen jälkeen.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Liettua ei ole tehnyt muiden jäsenvaltioiden kanssa sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on edelleen nopeuttaa tai yksinkertaistaa asiakirjojen tiedoksiantamista 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.