Asiakirjojen tiedoksianto

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asiakirjojen tiedoksiannosta suoraan vastaanottajalle vastaavat haastemiehet (huissier de justice).

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

http://www.huissier.lu/members.php

Asiakirjojen tiedoksiannosta postin välityksellä vastaavat puolestaan tuomioistuinten kirjaajat (greffier).

Lisätietoja on saatavilla seuraavalla sivustolla:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

http://www.huissier.lu/members.php

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat:

postilähetykset, sähköposti, faksi, puhelin.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Ranska ja saksa.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on syyttäjänvirasto (Parquet Général), joka toimii korkeimman oikeuden (Cour supérieure de Justice) yhteydessä.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postiosoite: L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 47 59 81-2336

Faksi: (+352) 47 05 50

Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

Kielitaito: ranska ja saksa

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Luxemburg hyväksyy lomakkeet (vakiolomake), jotka on täytetty joko ranskaksi tai saksaksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Luxemburg ilmoittaa, että sen lainsäädännön mukaan asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, kuten 13 päivänä marraskuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1393/2007 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa säädetään.

Kun asiakirja annetaan tiedoksi suoraan vastaanottajalle (signification), tiedoksiantoasiakirjaan merkitään tiedoksiantopäivämäärä eli päivä, jona tiedoksianto on luovutettu vastaanottajalle tämän kotipaikassa tai jona tiedoksianto on jätetty vastaanottajan kotipaikkaan.

Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta vastaan tiedoksiannettavaa asiakirjaa, haastemies tekee tästä merkinnän tiedoksiantoasiakirjaan. Tässä tapauksessa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona asiakirja on esitetty vastaanottajalle.

Jos henkilöllä, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, ei ole kotipaikkaa eikä hänen asuinpaikkansa ole tiedossa, haastemies laatii pöytäkirjan, jossa hän selostaa, millä tavoin hän on pyrkinyt selvittämään vastaanottajan olinpaikan. Pöytäkirjan laatiminen vastaa asiakirjan tiedoksiantoa.

Kun asiakirja annetaan tiedoksi postin välityksellä (notification), Luxemburgin järjestelmässä otetaan huomioon kaksi eri päivämäärää.

Tämä tarkoittaa, että tiedoksiannon katsotaan tapahtuvan lähettäjän ja vastaanottajan kannalta eri päivinä.

Lähettäjän kannalta tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona tiedoksianto on lähetetty.

Vastaanottajan kannalta tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona tiedoksianto on luovutettu hänelle.

Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta kirjattua kirjettä vastaan, postitoimihenkilö tekee tästä merkinnän vastaanottotodistukseen ja palauttaa kirjatun kirjeen ja vastaanottotodistuksen lähettäjälle. Tässä tapauksessa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona asiakirja on esitetty vastaanottajalle.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Luxemburg hyväksyy lomakkeet, jotka on täytetty joko ranskaksi tai saksaksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tiedoksiannosta perittävä kiinteämääräinen maksu on 138 euroa.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Luxemburg ei hyväksy diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantamista suoraan vastaanottajalle toisen jäsenvaltion alueella.

Luxemburg vastustaa myös muiden jäsenvaltioiden diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa asiakirjojen tiedoksiantamista Luxemburgin alueella, paitsi jos asiakirja on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Luxemburg hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1393/2007 15 artiklassa tarkoitetun asiakirjojen suoran tiedoksiannon.

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

Asiakirjojen tiedoksiannosta suoraan vastaanottajalle vastaavat haastemiehet.

Vastaanottavan valtion haastemies ei vastaa siitä, täyttääkö lähettäjän hänelle tiedoksiantamista varten toimittama asiakirja sille asetetut muotoa tai sisältöä koskevat vaatimukset. Hän on vastuussa ainoastaan vastaanottavassa valtiossa tiedoksiantamiseen sovellettavien muotovaatimusten ja muiden yksityiskohtaisten sääntöjen noudattamisesta.

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

http://www.huissier.lu/members.php

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Luxemburg ilmoittaa, että asetuksen 19 artiklan 1 kohdan säännöksistä riippumatta Luxemburgin tuomioistuimet voivat tehdä asiassa päätöksen, jos artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Luxemburg täsmentää 19 artiklan 4 kohdan nojalla, että hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voidaan jättää tutkimatta, jos sitä ei ole esitetty tuomioistuimen määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun asianomainen on saanut tiedon päätöksestä tai kun syy, jonka vuoksi hän ei ole voinut toimia, on lakannut olemasta voimassa. Hakemus on esitettävä viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tiedoksiantamispäivästä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

/

Päivitetty viimeksi: 12/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.