Asiakirjojen tiedoksianto

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Alankomaissa kaikki haastemiehet ovat lähettäviä viranomaisia. Lähettävät viranomaiset on koottu seuraavaan luetteloon: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Alankomaissa kaikki haastemiehet ja keskusyksikkö ovat vastaanottavia viranomaisia. Vastaanottavat viranomaiset on koottu seuraavaan luetteloon: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Haastemiehet voivat vastaanottaa asiakirjoja postitse. Vastaanottava viranomainen, jonka faksinumero tai sähköpostitse käy ilmi liitteestä, voi vastaanottaa asiakirjoja myös faksitse tai sähköpostitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lomakkeen ja 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantoa koskevan todistuksen osalta hyväksyttäviä kieliä ovat englanti ja saksa.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkönä toimii haastemiesten kuninkaallinen ammattijärjestö (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Osoite:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Alankomaat

Puhelin: (+31-70) 890 35 30

Sähköposti: kbvg@kbvg.nl

Verkkosivut: http://www.kbvg.nl/

Keskusyksikkö ottaa vastaan asiakirjoja ja antaa niitä tiedoksi postitse, sähköpostitse ja puhelimitse hollannin ja englannin kielellä.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lomakkeen ja 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantoa koskevan todistuksen osalta hyväksyttäviä kieliä ovat englanti ja saksa.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Jos asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, Alankomaissa hakijaan nähden noudatettava määräpäivä määräytyy Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti.

Jos asiakirja on käsiteltävä jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava määräpäivä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lomakkeen ja 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantoa koskevan todistuksen osalta hyväksyttäviä kieliä ovat englanti ja saksa.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Haastemiehen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön palveluista suoritettava kiinteä maksu on 65 euroa.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Alankomaat ei vastusta sitä mahdollisuutta, että jäsenvaltio toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjat tiedoksi Alankomaissa asuville henkilöille suoraan diplomaattiedustajiensa tai konsuliviranomaistensa välityksellä pakkokeinoja käyttämättä.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Suora tiedoksianto Alankomaissa asuville henkilöille haastemiehen välityksellä asetuksen 15 artiklan mukaisesti on sallittua.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Alankomaiden tuomioistuimet voivat 19 artiklan 1 kohdasta poiketen tehdä päätöksen asiassa, jos 19 artiklan 2 kohdan edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun hakemuksen muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voi esittää vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Päivitetty viimeksi: 03/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.