Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Връчване на документи

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите ще бъдат изпратени по факс и по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Допуска се използването на стандартния формуляр на английски и френски език.

Член 3 - Централен орган

The Master (Queen’s Bench and Appeals)

Royal Courts of Justice

Chichester Street

Belfast BT1 3JF

United Kingdom/Обединено кралство

Тел.: (44-28) 90 72 47 06

Факс: (44-28) 90 23 51 86

Електронна поща: FrontOfHouseOfficeRCJ@courtsni.gov.uk

Комуникацията ще се осъществява чрез писмо, факс, електронна поща и телефон, а централният орган ще отговаря за проверката на преводите.

Член 4 - Предаване на документи

Освен на английски език, Обединеното кралство ще приеме стандартни искови формуляри, които се попълват на френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Обединеното кралство възнамерява да направи дерогация от тези разпоредби на основание, че сложността на неговото право по отношение на сроковете и давностните срокове може само да се задълбочи от този член. Важно е датата на връчване да може да бъде определена със сигурност, тъй като тя определя момента, от който дадена страна може да поиска неприсъствено съдебно решение. Обединеното кралство не счита, че точното значение на тази разпоредба и планираното ѝ действие на практика са достатъчно ясни; следователно това би могло да увеличи вероятността от объркване. Съответно Обединеното кралство счита, че този въпрос е най-добре да бъде оставен на националното право, поне докато не получи възможност да прецени как разпоредбата работи на практика в другите държави членки след като регламентът започне да се прилага.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Северна Ирландия би предпочела документите да бъдат на английски език, който е официалният език.

Член 11 - Разноски по връчването

Начислява се такса от 45 GBP, въпреки че за услугата за връчване на дружество с ограничена отговорност не се заплаща такса. За да се изясни това, документите, които трябва да бъдат връчени на физически лица, се връчват лично, а връчването на дружества с ограничена отговорност се извършва по пощата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Обединеното кралство не възнамерява да се противопоставя на упражняването на своята територия на правото, предоставено с член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Северна Ирландия се противопоставя на възможността за пряко връчване, предвидена в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

В съответствие със съществуващата разпоредба на Хагската конвенция съдилищата в Обединеното кралство, независимо от параграф 1, могат да постановят решение, ако са изпълнени всички условия по параграф 2.

Може да се предвиди срок след постановяване на съдебното решение, в който може да бъде разгледана молба за възстановяване на срока, предвидена в параграф 4:

Когато разглежда възможността за отмяна на неприсъствено решение, съдът трябва да вземе предвид дали лицето, което иска отмяна на съдебното решение, е подало молба за това своевременно.

Последна актуализация: 07/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.