Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Swipe to change

  Asiakirjojen tiedoksianto

  Puola

  Sisällön tuottaja:
  Puola

  HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

  Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


  2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

  Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
  Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

  2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

  Toimivaltainen on se alioikeus (sąd rejonowy), jonka toimivalta-alueella asiakirjat on annettava tiedoksi.

  Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
  Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

  2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

  Asiakirjoja otetaan vastaan vain postitse.

  2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

  Vakiolomake voidaan täyttää puolan, englannin tai saksan kielellä.

  3 artikla - Keskusyksikkö

  Ministerstwo Sprawiedliwości (Oikeusministeriö)

  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Kv. yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista vastaava osasto)

  Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

  Puhelin/faksi: +48 22 6280949

  Kielitaito: puola, englanti, saksa.

  4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

  Kielet, joita voidaan käyttää asetuksen liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen: puola, englanti, saksa.

  8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

  Puolan lainsäädännössä ei ole asetettu määräaikaa asiakirjojen tiedoksiantamiselle.

  10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

  Kielet, joita voidaan käyttää asetuksen liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen: puola, englanti, saksa.

  11 artikla - Tiedoksiantokulut

  Asiakirjojen tiedoksianto on maksutonta.

  13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

  Puola vastustaa asiakirjojen tiedoksiantamisen toimittamista konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä alueellaan, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

  15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

  Puola vastustaa tämän säännöksen mukaista tiedoksiantoa alueellaan.

  19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

  Jos hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi esitetään yli vuoden kuluttua tiedoksiantamisesta, se otetaan käsiteltäväksi vain poikkeustapauksessa.

  20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

  Ei sovelleta.

  Päivitetty viimeksi: 15/04/2024

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.