Asiakirjojen tiedoksianto

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Portugalin nimeämiä lähettäviä viranomaisia ovat

- paikalliset alioikeudet (Tribunais Judiciais de Comarca)

- rekisterinpitäjät (Conservadores)

- notaarit (Notários)

- täytäntöönpanoviranomaiset (Agentes de Execução)

- oikeudelliset edustajat (Mandatários Judiciais).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Portugalin nimeämiä vastaanottavia viranomaisia ovat

- toimivaltaisen paikallisen alioikeuden yleisten asioiden jaoston tuomari (Juízo de Competência Genérica) tai siviilioikeudellisten asioiden jaoston (jos sellainen on) tuomari (Juízo local cível)

- Agentes de Execução (OSAE – Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução)

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Portugali hyväksyy portugaliksi, espanjaksi ja englanniksi täytetyt lomakkeet.

3 artikla - Keskusyksikkö

Portugalissa keskusyksikkönä toimii oikeushallinnon keskusvirasto (Direcção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

P. (351) 21 790 62 00 – (351) 21 790 62 23

F.(351) 211545100/60

Sähköposti: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: http://www.dgaj.mj.pt/

Käytetyt kielet: portugali, espanja, ranska ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Portugali hyväksyy portugaliksi, espanjaksi ja englanniksi täytetyt lomakkeet.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Asetuksen 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan soveltamisessa noudatetaan Portugalin siviililain (Código Civil) 323 §:n säännöksiä. Siviililain mukaan vanhentumisajan kuluminen keskeytyy viisi päivää tiedoksiantopyynnön jälkeen, jos asiakirjojen tiedoksianto ei ole ollut mahdollista pyynnön esittäjästä riippumattomista syistä.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Portugali hyväksyy portugaliksi, espanjaksi tai englanniksi laaditut todistukset.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta ei yleensä peritä maksuja tai kuluja, jos asiakirjat toimitetaan tuomioistuimille.

Jos oikeusvirkamies tai täytäntöönpanoviranomainen toimittaa tiedoksiannon henkilökohtaisesti, peritään kuitenkin seuraavat maksut:

1. Täytäntöönpanoviranomainen:

suoritettu tiedoksianto: 76 €

suorittamatta jäänyt tiedoksianto (esim. tiedoksiannon kohteena oleva henkilö ei asu kyseisessä osoitteessa / osoitetta ei ole olemassa): 50,50 €

2. Oikeusvirkamies:

suoritettu tiedoksianto: 51 €

suorittamatta jäänyt tiedoksianto (esim. tiedoksiannon kohteena oleva henkilö ei asu kyseisessä osoitteessa / osoitetta ei ole olemassa): ei veloitusta.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Portugali vastustaa toisen jäsenvaltion diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa oikeudenkäynti- tai muiden asiakirjojen tiedoksiantoa alueellaan. Tällainen tiedoksianto hyväksytään vain silloin, kun vastaanottaja on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Portugalin lainsäädännössä ei sallita asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua suoraa tiedoksiantoa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Portugalilaiset tuomioistuimet voivat 19 artiklan 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, jos kaikki kyseisen artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät.

Portugalissa sovelletaan 19 artiklan 4 kohtaa siten, että hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa muutoksenhaun kohteena olevan tuomion antamisesta. Tämän määräajan jälkeen esitettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Sopimukset, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat:

- Portugalin tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (tehty 19.11.1997)

Muut sopimukset, joiden osapuoli Portugali on:

- Oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus Angolan kanssa (tehty 30.8.1995)

- Oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus Kap Verden tasavallan kanssa (tehty 2.2.2003)

- Oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon kanssa (tehty 1.7.2001)

- Oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus Guinea-Bissaun kanssa (tehty 5.7.1988)

- Oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus Mosambikin kanssa (tehty 12.4.1990)

- Oikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus São Tomén ja Príncipen kanssa (tehty 23.3.1976).

Päivitetty viimeksi: 09/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.