Asiakirjojen tiedoksianto

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Lähettäviä viranomaisia ovat kaikki Romanian tuomioistuimet, jotka voivat antaa tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja suoraan Euroopan unionin jäsenvaltioiden vastaanottaville viranomaisille, eli alueelliset tuomioistuimet, alioikeudet, muutoksenhakutuomioistuimet ja korkein oikeus.

Notaarit, haastemiehet ja muut viranomaiset, joiden toimivaltaan kuuluu asiakirjojen tiedoksiantaminen ulkomaille, lähettävät pyynnöt sen tuomioistuimen kautta, jonka tuomiovallan piiriin niiden toimipaikka kuuluu (kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppa-asioissa annetun lain nro 189/2003 32 §:n 1 momentin a ja b kohta).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Romanian viranomainen, joka vastaanottaa oikeudenkäyntejä koskevat ja muut asiakirjat, on vastaanottajan koti- tai toimipaikan tuomioistuin (kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppa-asioissa annetun lain nro 189/2003 32 §:n 1 momentin c kohta).

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Pyyntöjä ja niihin liitettyjä asiakirjoja voidaan lähettää postitse ja faksilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Romania hyväksyy romaniaksi täytetyt lomakkeet ja sen lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusviranomaisena toimii Romanian oikeusministeriö.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Puhelin: (+40) 37 204 10 77; faksi: (+40) 37 204 10 79.

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

Puhelin: (+40) 37 204 10 83; puhelin: (+40) 37 204 12 18; faksi: (+40) 37 204 10 79, (+40) 37 204 10 84.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Romania hyväksyy romaniaksi täytetyt lomakkeet ja sen lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

Pyyntöjä ja niihin liitettyjä asiakirjoja voidaan lähettää postitse ja faksilla.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Tietoja ei ole saatavilla

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Romania hyväksyy romanian-, englannin- ja ranskankielisen todisteen tiedoksiannosta.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Oikeudenkäyntiasiakirjat antaa tiedoksi viran puolesta maksutta tuomioistuin, sen menettelystä vastaava virkamies tai muu työntekijä. Jos tämä ei ole mahdollista, asiakirjat toimitetaan postitse kirjatulla kirjeellä, jonka sisältö ilmoitetaan ja jonka vastaanottaminen vahvistetaan. Kirje on toimitettava suljetussa kuoressa ja siihen liitetään vastaanottotodistus ja ilmoitus. Tuomioistuin voi toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjat osapuolen pyynnöstä ja kyseisen osapuolen kustannuksella suoraan haastemiesten välityksellä tai kuriiripalvelun välityksellä (siviiliprosessilain 154 §:n 1, 4 ja 5 momentti). Haastemiehen palkkio on 20–400 leuta. Ks. ulosotto- ja haastemiesten palveluista veloitettavien vähimmäis- ja enimmäispalkkioiden hyväksymisestä 14. marraskuuta 2006 annettu oikeusministeriön määräys nro 2550.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Romanian mukaan diplomaattiset edustajat tai ulkomaiden konsulaattien viranomaiset voivat antaa oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja tiedoksi Romanian valtion alueella ainoastaan edustamansa valtion kansalaisille.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Romania vastustaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjojen suoran tiedoksiannon mahdollisuutta.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Romanian tuomioistuimet voivat tehdä päätöksen vain, jos kaikki asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vapauttamishakemus voidaan tehdä yhden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.