Asiakirjojen tiedoksianto

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen osalta lähettäviä viranomaisia ovat kaikki Romanian tuomioistuimet, jotka antavat tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja suoraan Euroopan unionin jäsenvaltioiden vastaanottaville viranomaisille, eli alueelliset tuomioistuimet, alioikeudet, muutoksenhakutuomioistuimet ja korkein oikeus.

Muiden asiakirjojen osalta notaarit, haastemiehet ja muut viranomaiset, joiden toimivaltaan kuuluu asiakirjojen tiedoksiantaminen ulkomaille, lähettävät pyynnöt sen tuomioistuimen kautta, jonka tuomiovallan piiriin niiden toimipaikka kuuluu (kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppa-asioissa annetun lain nro 189/2003 32 §:n 1 momentin a ja b kohta).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romanian viranomainen, joka vastaanottaa oikeudenkäyntejä koskevat ja muut asiakirjat, on vastaanottajan koti- tai toimipaikan tuomioistuin (kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppa-asioissa annetun lain nro 189/2003 32 §:n 1 momentin c kohta).

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Pyyntöjä ja niihin liitettyjä asiakirjoja voidaan lähettää postitse ja faksilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romania hyväksyy romaniaksi täytetyt lomakkeet ja sen lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Keskusviranomaisena toimii Romanian oikeusministeriö.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Puhelin: (+40) 37 204 10 77; faksi: (+40) 37 204 10 79.

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

Puhelin: (+40) 37 204 10 83; puhelin: (+40) 37 204 12 18; faksi: (+40) 37 204 10 79, (+40) 37 204 10 84.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romania hyväksyy romaniaksi täytetyt lomakkeet ja sen lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

Pyyntöjä ja niihin liitettyjä asiakirjoja voidaan lähettää postitse ja faksilla.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Siviiliprosessilain 183 §:ssä säädetään asiakirjoista, jotka toimitetaan postin, kuriiripalvelun, sotilasyksiköiden tai vankiloiden kautta.

Oikeudenkäyntiasiakirja, joka on laissa asetetussa määräajassa jätetty postiin kirjattuna kirjeenä, kuriiripalveluun tai erityiseen tiedoksiantopalveluun, katsotaan jätetyksi määräaikana.

Jos osapuoli jättää asiakirjan laissa asetetussa määräajassa sen sotilasyksikön tai vankilan hallinnolle, jossa hän on sijoitettuna, se katsotaan jätetyksi määräaikana.

Todisteena asiakirjan jättämisen ajankohdasta voi toimia postitoimistosta saatu kuitti tai kuriiripalvelussa, tiedoksiantopalvelussa, sotilasyksikössä tai vankilassa tehty kuittaus tai tosite jätetystä asiakirjasta.

Siviiliprosessilain 192 §:n 2 momentissa säädetään yhdessä 199 §:n 1 momentin kanssa, että prosessi alkaa, kun pyyntö kirjataan tuomioistuimessa. Tavanomaisen menettelyn mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai sähköpostitse skannattuna toimitettu haastehakemus rekisteröidään ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla.

Postipalveluista annetun poikkeusasetuksen nro 13/2013 2 §:n 18, 10 ja 11 momentin ja 30 §:n 6 momentin mukaan rekisteröitynä lähetyksenä pidetään postipalvelua, joka vakuutetaan kiinteämääräisesti katoamisen, varkauden, osittaisen tai täydellisen tuhoutumisen tai vahingoittumisen varalta ja jonka saattamisesta perille tai toimittamisesta vastaanottajalle annetaan pyynnöstä tosite ilman vastaanottajan kirjallista vahvistusta.

Kirjelähetyksellä tarkoitetaan minkä tahansa laatuiselle fyysiselle alustalle kirjoitettua viestiä, joka kuljetetaan ja toimitetaan lähettäjän itse lähetykseen tai sen kuoreen merkitsemään osoitteeseen.

Postilähetyksen lähettämispäivä on siviiliprosessilaista annetun ja edelleen voimassa olevan lain nro 134/2010, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 183 §:n mukaan se päivä, jona se on kerätty jättöpaikasta.

Lähettämispäivä on päivä, jona postilähetys kerätään postin toimipisteestä, jos se on kerättynä ennen postin kyseisen toimipisteen asetettua viimeistä keräysoperaatiota kyseisenä päivänä. Jos lähetys kerätään tämän määräajan jälkeen, lähetysajankohdaksi katsotaan sitä päivää seuraava arkipäivä, jona postilähetys kerätään kyseisestä postin toimipisteestä.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romania hyväksyy romanian-, englannin- ja ranskankielisen todisteen tiedoksiannosta.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeudenkäyntiasiakirjat antaa tiedoksi viran puolesta maksutta tuomioistuin, sen menettelystä vastaava virkamies tai muu työntekijä. Jos tämä ei ole mahdollista, asiakirjat toimitetaan postitse kirjatulla kirjeellä, jonka sisältö ilmoitetaan ja jonka vastaanottaminen vahvistetaan. Kirje on toimitettava suljetussa kuoressa ja siihen liitetään vastaanottotodistus ja ilmoitus. Tuomioistuin voi toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjat osapuolen pyynnöstä ja kyseisen osapuolen kustannuksella suoraan haastemiesten välityksellä tai kuriiripalvelun välityksellä (siviiliprosessilain 154 §:n 1, 4 ja 5 momentti). Haastemiehen palkkio on 20–400 leuta. Ks. ulosotto- ja haastemiesten palveluista veloitettavien vähimmäis- ja enimmäispalkkioiden hyväksymisestä 14. marraskuuta 2006 annettu oikeusministeriön määräys nro 2550.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romanian mukaan diplomaattiset edustajat tai ulkomaiden konsulaattien viranomaiset voivat antaa oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja tiedoksi Romanian valtion alueella ainoastaan edustamansa valtion kansalaisille.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romania vastustaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjojen suoran tiedoksiannon mahdollisuutta.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romanian tuomioistuimet voivat tehdä päätöksen vain, jos kaikki asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vapauttamishakemus voidaan tehdä yhden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 14/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.