Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Asiakirjojen tiedoksianto

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Skotlanti

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Vastaanottavia viranomaisia ovat haastemiehet (Messengers-at-arms). Luettelo haastemiehistä on saatavilla Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO) ‑liiton verkkosivustolla: SMASO

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Vastaanottavia viranomaisia ovat haastemiehet (Messengers-at-arms). Luettelo haastemiehistä on saatavilla Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO) ‑liiton verkkosivustolla: SMASO

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjat lähetetään postitse tai faksilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Englanti.

3 artikla - Keskusyksikkö

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Puhelin: +44 131 244 4829

Faksi: +44 131 244 4848

Sähköposti: Finbarr.Lee@gov.scot

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Lomakkeet toimitetaan englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo poiketa säännöksistä, koska artiklan soveltaminen vaikeuttaisi entisestään maan monimutkaista määräaikoja ja vanhentumisaikoja koskevaa lainsäädäntöä. On tärkeää, että tiedoksiantopäivä voidaan määrittää varmuudella, sillä se määrää ajankohdan, josta lähtien osapuoli voi pyytää yksipuolista päätöstä. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että tämän säännöksen tarkka merkitys tai sen käytännön tavoite ei ole tarpeeksi selvä ja että se voi näin ollen lisätä sekaannuksen vaaraa. Yhdistynyt kuningaskunta katsookin parhaaksi, että asiasta säädetään kansallisessa lainsäädännössä ainakin siihen asti, kunnes voidaan arvioida, kuinka säännös toimii käytännössä muissa jäsenvaltioissa täytäntöönpanon jälkeen.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy englanniksi tai ranskaksi täytetyt todistuslomakkeet.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Haastemiesten (Messengers-at-Arms) tiedoksiannon kulut: i) 142,51 puntaa henkilökohtaisesta tiedoksiannosta ja ii) 45,40 puntaa tiedoksiannosta postitse. Tätä postitse tehtävän tiedoksiannon maksua ei peritä 14 artiklan mukaisesta postitse tehtävästä tiedoksiannosta. Näihin kuluihin lisätään arvonlisävero.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Skotlanti ei vastusta 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mahdollisuuden soveltamista alueellaan.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Skotlanti ei vastusta 15 artiklan 1 kohdan mukaista mahdollisuutta asiakirjojen suoraan tiedoksiantoon.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Skotlannin tuomioistuimet voivat Haagin yleissopimuksen määräyksen mukaisesti ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, huolimatta 1 kohdan säännöksistä.

Päätöksen antamisesta alkava määräaika, jonka kuluessa on tehtävä 4 kohdassa tarkoitettu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista:

viimeistään vuoden kuluessa päätöksen päivämäärästä. Tämä määräaika on Haagin yleissopimuksen mukainen ja sisältyy Skotlannin tuomioistuinten työjärjestykseen.

Päivitetty viimeksi: 02/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.