Asiakirjojen tiedoksianto

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Slovakian viranomaiset hyväksyvät asiakirjojen tiedoksiantopyynnöt, jotka on laadittu kirjallisesti paperilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Slovakian tasavalta hyväksyy 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut lomakkeet, jotka on täytetty slovakiksi, tšekiksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (oikeusministeriö)

Odbor medzinárodného práva súkromného (kansainvälisen yksityisoikeuden osasto)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 258

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivusto: https://www.justice.gov.sk

Kielitaito: Slovakki, tšekki, englanti, ranska, saksa.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Slovakian tasavalta hyväksyy 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut lomakkeet, jotka on täytetty slovakiksi, tšekiksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Slovakian tasavallalla ei ole mitään ilmoitettavaa 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan osalta, sillä Slovakian lainsäädännössä ei edellytetä, että tietyt asiakirjat olisi annettava tiedoksi tietyssä määräajassa, kuten näissä artikloissa säädetään.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Slovakian tasavalta hyväksyy 10 artiklassa tarkoitetut todistukset, jotka on täytetty slovakiksi, tšekiksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Asiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaa ensisijaisesti se tuomioistuin, jolle pyyntö on esitetty. Tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi kuitenkin antaa tiedoksiantamisen haastemiehen (súdny exekútor) tehtäväksi. Siinä tapauksessa tiedoksiantamisesta peritään kiinteä 6,64 euron maksu asiakirjaa kohti.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Slovakian tasavalta vastustaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Slovakian lainsäädännössä ei sallita oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailta suoraan asianomaiselle henkilölle Slovakian oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Slovakian tasavalta ilmoittaa 19 artiklan 2 kohdan osalta, että tuomioistuin voi 19 artiklan 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai antamisesta ei ole saatu, jos kaikki 19 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 09/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.