Asiakirjojen tiedoksianto

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Espanjassa lähettäviä viranomaisia ovat eri tuomioistuinten oikeusvirkamiehet (Letrados de la Administración de Justica).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Tuomioistuimissa on nykyisin asiakirjojen vastaanottamista varten tieto- ja teleteknisiä välineitä, mutta niiden käyttö on vielä alkuvaiheessa. Tällä hetkellä tuomioistuimet ottavat vastaan asiakirjoja ainoastaan postitse, mutta tietoteknisten välineiden käyttö lienee mahdollista tulevaisuudessa.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomakkeen täyttökielet: englanti, ranska, portugali tai espanja.

3 artikla - Keskusyksikkö

Espanjan keskusyksikkönä toimii oikeusministeriön alainen kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön jaosto (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia), jonka osoite on:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Faksi (34) 913 90 44 57

Tällä hetkellä asiakirjoja otetaan vastaan vain postitse.

Kielet: espanja, ranska ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Vakiolomake voidaan täyttää joko espanjaksi, englanniksi, ranskaksi tai portugaliksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Tiedoksiantoajat vaihtelevat asiakirjan, menettelyn tyypin tai vaiheen mukaan.

Yleensä se on kolme tai viisi päivää.

Siihen sovelletaan asiaankuuluvia menettelysääntöjä.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistukset tiedoksiannosta voidaan laatia joko espanjaksi, englanniksi, ranskaksi tai portugaliksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Kulut määräytyvät sovellettavan Espanjan lain mukaan. Toistaiseksi laissa ei säädetä maksusta.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Espanja ei hyväksy sitä, että muiden jäsenvaltioiden diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat asiakirjoja tiedoksi sen alueella, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Espanjan lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta, joten sitä ei hyväksytä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Espanjassa tuomarit voivat kumota oikeudenkäynnille myönnetyn lykkäyksen ja ratkaista asian 19 artiklan 1 kohdan säännöksistä huolimatta, jos 19 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Espanja huomauttaa tuomarin mahdollisuudesta vapauttaa muutoksenhakuajan päättymisen aiheuttamista seuraamuksista, että vapauttamista koskevaa hakemusta ei tutkita, jos se esitetään päätöksen tekemisestä alkavan yhden vuoden määräajan päätyttyä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tietoja ei ole saatavilla

Päivitetty viimeksi: 20/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.