Asiakirjojen tiedoksianto

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tuomioistuimet, kruununvoudin virasto ja muut Ruotsin viranomaiset, jotka antavat tiedoksi oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan ottaa vastaan postitse, faksilla tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Yhteyttä voidaan ottaa myös puhelimitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää ruotsiksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Lomake voidaan täyttää ruotsiksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus tiedoksiannosta voidaan täyttää ruotsiksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Ruotsi ei aio määrätä maksua oikeusviranomaisen tai muun toimivaltaisen henkilön käyttämiselle.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Ruotsi hyväksyy asiakirjojen tiedoksiantamisen diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten kautta.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Ruotsin lainsäädäntö sallii tietyissä tapauksissa sen, että henkilö, jonka etua oikeudenkäynti koskee, toimituttaa oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja suoraan virkamiesten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Ruotsin tuomioistuimet eivät voi ratkaista asiaa, jos 19 artiklan 2 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, mutta 1 kohdan eivät. Ruotsi ei aio tehdä 19 artiklan 4 kohdan mukaista ilmoitusta.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Pohjoismainen sopimus oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa, tehty 26. huhtikuuta 1974.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.