Dostava pismena

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Ta tijela mogu zaprimati pismena na jedan od sljedećih načina: poštom, telefonom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može biti popunjen na jednom od sljedećih jezika: francuskom, nizozemskom, njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Nacionalna komora sudskih izvršitelja.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 538 00 92

Faks: (32-2) 539 41 11

E-pošta: info@nkgb-cnhb.be

Podaci se mogu dostaviti poštom, telefaksom, e-poštom ili telefonom.

Prihvaćeni su jezici francuski, nizozemski, njemački i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac zahtjeva (standardni obrazac) može biti popunjen na engleskom, francuskom, nizozemskom ili njemačkom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U Belgiji se radi utvrđivanja trenutka dostave primjenjuje sustav dvostrukog datuma; naime, datum koji se uzima u obzir kao trenutak dostave razlikuje se ovisno o tome je li riječ o primatelju odnosno pošiljatelju pismena.

U skladu s člankom 53.a belgijskog Zakonika o sudovima, kad je riječ o primatelju i ako zakonom nije propisano drugačije, rokovi koji počinju teći od dostave u papirnatom obliku računaju se od:

1. prvog dana od dana na koji je sudsko pismeno ili preporučeno pismo s povratnicom dostavljeno na adresu primatelja ili, ako je primjenjivo, adresu njegova boravišta ili njegovu službenu adresu;

2. trećeg radnog dana od dana na koji je preporučeno pismo ili obično pismo dostavljeno poštanskoj službi, osim ako primatelj dokaže suprotno.

Kad je riječ o pošiljatelju, datum slanja (ili datum predaje pošti ili tajništvu suda) smatra se datumom dostave pismena.

Stoga, ako stranka u postupku koja je izgubila spor u prvom stupnju želi podnijeti žalbu, to bi joj moralo biti omogućeno prije službene dostave presude.

Isto tako, ako netko želi prekinuti rok zastare, mora imati mogućnost dostave odgovarajućeg dokumenta (izvansudskog pismena).

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac potvrde u Belgiji može biti popunjen na engleskom, francuskom, nizozemskom ili njemačkom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Trošak dostave putem sudskog izvršitelja utvrđen je u paušalnom iznosu od 165 EUR (uključujući belgijski PDV), a podmiruje ga podnositelj zahtjeva za svako dostavljeno pismeno upućeno fizičkoj ili pravnoj osobi. Sudski izvršitelj može zahtijevati da cjelokupni navedeni iznos ili dio tog iznosa bude podmiren prije poduzimanja bilo kakve radnje. Ako, u skladu s europskim zakonodavstvom o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV na trošak dostave obračunava država slanja, sudski izvršitelj nadoknadit će preplaćeni iznos. Plaćanje se vrši izravno putem banke ili financijske institucije u Belgiji koju je odobrila država podnositelja zahtjeva; bankovne naknade plaća podnositelj zahtjeva.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Belgija na svojem državnom području ne dopušta korištenje mogućnošću iz članka 13. stavka 1.

Članak 15. - Izravna dostava

Belgija dopušta izravnu dostavu predviđenu člankom 15.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., belgijski suci mogu izreći presudu ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4. mora se podnijeti u roku od godine dana od donošenja presude.

Posljednji put ažurirano: 01/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.