Dostava pismena

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijelo za dostavu sudskih poziva u inozemstvo je sud pred kojim se odvija postupak.

Tijelo za dostavu izvansudskih pismena u inozemstvo je okružni sud (районен съд) na čijem je području nadležnosti trenutačna ili stalna adresa ili registrirano sjedište osobe ili subjekta koji traži dostavu, a za pismena koje je ovjerio javni bilježnik okružni sud u čijem je području nadležnosti sjedište javnog bilježnika.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijelo za zaprimanje u Republici Bugarskoj je okružni sud u čijem se području nadležnosti pismena trebaju dostaviti.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Okružni sudovi prihvaćaju zahtjeve za dostavu i priložena pismena poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Okružni sudovi prihvaćaju standardne obrasce ispunjene na bugarskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faks: +3592 9809223

E-pošta: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofija

Članak 4. - Slanje pismena

Standardni obrazac za prijenos pismena može se ispuniti na bugarskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Bugarskim zakonodavstvom nije određen rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Republika Bularska prihvaća da se potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena ispunjavaju na bugarskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Bugarskim zakonodavstvom nije predviđena naknada za dostavu pismena redovnim putem. Naknada utvrđena u skladu s Popisom naknada i troškova u skladu sa Zakonom o privatnim sudskim izvršiteljima naplaćuje se za dostavu pismena na temelju posebne metode.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Republika Bugarska prihvaća da se dostava pismena na temelju članka 13. stavka 1. obavlja na njezinom državnom području samo ako je adresat državljanim države članice u kojoj je sastavljeno pismeno (članak 608. Zakona o parničnom postupku).

Članak 15. - Izravna dostava

Bugarskim zakodavstvom nije predviđena izravna dostava na temelju članka 15. (članak 613. Zakona o parničnom postupku).

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Republika Bugarska izjavljuje da se neće koristiti mogućnošću predviđenom u članku 19. stavku 2.

Zahtjev na temelju članka 19. stavka 4. može se podnijeti u roku od godine dana nakon što sud donese odluku.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Republika Bugarska nema te nije sklopila sporazume, u skladu s Uredbom, na temelju kojih bi se prijenos pismena mogao dodatno ubrzati ili pojednostavniti.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.