Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Engleska i Wales

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijelo za slanje pismena je Visoki sud, Odjel Kraljičina stola, Odsjek za strane postupke.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijelo za zaprimanje pismena je Visoki sud, Odjel Kraljičina stola, Odsjek za strane postupke.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena će se slati telefaksom i poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac prihvaćat će se na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

The Senior Master (Predsjedavajući sudac u odjelu Visokog suda)

For the attention of the Foreign Process Section (Za Odsjek za strane postupke)

Room E16 (Soba E16)

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Ujedinjena Kraljevina

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Telefaks: +44 870 324 0025

E-adresa: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Internetske stranice: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Komunikacija će se voditi dopisima, telefaksom, e-poštom i telefonom, a središnje tijelo bit će odgovorno za provjeravanje prijevoda.

Članak 4. - Slanje pismena

Osim obrazaca na engleskom jeziku, Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na francuskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Ujedinjena Kraljevina namjerava odstupati od tih odredbi zbog toga što bi se tim člankom samo dodatno otežala primjena njezinih složenih propisa o rokovima i rokovima zastare. Važno je da se datum dostave može utvrditi sa sigurnošću jer se na taj način određuje datum od kojeg protiv stranke može biti donesena presuda zbog ogluhe. Ujedinjena Kraljevina smatra da točno značenje te odredbe i njezino predviđeno djelovanje u praksi nisu dovoljno jasni te da bi ona stoga mogla dovesti do veće mogućnosti nesporazuma. Prema tome smatra da bi to pitanje trebalo ostati u području nacionalnog prava, barem dok ne bude mogla ocijeniti djelovanje te odredbe u praksi u drugim državama članicama nakon što se Uredba provede.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Osim onih na engleskom jeziku, Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će i potvrde na francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi dostave neće se naplaćivati.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Ujedinjena Kraljevina ne namjerava se protiviti ostvarivanju prava dodijeljenog na temelju članka 13. stavka 1. na njezinu državnom području.

Članak 15. - Izravna dostava

Engleska i Wales protive se mogućnosti izravne dostave predviđenoj člankom 15. stavkom 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U skladu s postojećim odredbama Haške konvencije sudovi u Ujedinjenoj Kraljevini, neovisno o stavku 1., mogu donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2.

Razdoblje nakon donošenja presude u kojem se može razmotriti zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4.:

Pri razmatranju odluke o ukidanju presude zbog ogluhe sud mora uzeti u obzir je li osoba koja traži ukidanje presude pravodobno podnijela zahtjev za to.

Posljednji put ažurirano: 29/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.