Dostava pismena

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Sljedeći su načini komunikacije dostupni za zaprimanje pismena: pošta, telefaks i kanali za elektronički prijenos, u skladu s uvjetima propisanima Zakonom o građanskom postupku.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Može se upotrebljavati estonski ili engleski.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonija

Telefon: +372 620 8183

Faks: +372 620 8109

Adresa e-pošte: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Članak 4. - Slanje pismena

U skladu s člankom 4. stavkom 3. i člankom 10. stavkom 2. Uredbe u Estoniji se prihvaćaju standardni obrasci ispunjeni na estonskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U estonskom pravu nije utvrđeno nikakvo posebno razdoblje.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U skladu s člankom 4. stavkom 3. i člankom 10. stavkom 2. Uredbe u Estoniji se prihvaćaju standardni obrasci ispunjeni na estonskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Pismena se uglavnom dostavljaju besplatno.

Ako podneske dostavlja sudski izvršitelj, naknada koja se plaća za dostavu pismena iznosi 40 EUR, ako je bilo moguće pismena dostaviti primatelju ili njegovu pravnom zastupniku:

1. na adresu ili u skladu s telekomunikacijskim podacima unesenima u registar stanovništva ili na adresu elektroničke pošte: personal ID code@eesti.ee;

2. na adresu unesenu u registar samozaposlenih osoba i pravnih osoba koji se vodi u Estoniji ili u skladu s telekomunikacijskim podacima unesenima u informacijski sustav tog registra.

U slučajevima koji nisu navedeni, naknada koja se plaća sudskom izvršitelju za dostavu podnesaka iznosi 70 EUR. Ako osoba kojoj treba dostaviti pismena ima zakonsku obvezu upisati svoju adresu ili telekomunikacijske podatke u registar stanovništva ili u registar samozaposlenih osoba i pravnih osoba koji se vodi u Estoniji, a ta osoba nije ispunila tu obvezu, uključujući i ako su podaci koji su uneseni u taj registar zastarjeli ili netočni iz bilo kojeg drugog razloga pa nije bilo moguće uručiti podnesak na temelju tih podataka, osoba koja podnosi zahtjev za usluge stručnjaka plaća 35 EUR od prethodno spomenute naknade od 70 EUR, u skladu s odlukom o naknadi za sudske izvršitelje, a osoba kojoj su se pismena trebala dostaviti plaća 35 EUR.

Ako se podnesak nije mogao dostaviti iako je sudski izvršitelj učinio sve potrebno i razumno moguće kako bi dostavio pismeno u skladu s postupkom predviđenim zakonom, sudski izvršitelj ima pravo zatražiti naknadu od 40 EUR izdavanjem odluke o naknadi za sudskog izvršitelja i dokumenta o usluzi u kojem su navedene sve radnje koje je sudski izvršitelj poduzeo kako bi dostavio pismeno.

Sudski izvršitelj ne može zatražiti naknadu ako nije učinio sve što je potrebno i razumno moguće kako bi dostavio pismena u skladu s postupkom predviđenim zakonom u roku koji je utvrdio sud i ako nije bilo moguće dostaviti podnesak.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe pismena mogu dostaviti diplomatski ili konzularni predstavnici druge države članice koji se nalaze u Estoniji samo ako ih se dostavlja državljaninu države članice iz koje pismena potječu.

Članak 15. - Izravna dostava

U Estoniji se pismena ne mogu dostaviti na način utvrđen člankom 15. Uredbe.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Estonski sud može donijeti odluku o predmetu u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 19. stavku 2. Uredbe ako nije zaprimljena potvrda o dostavi podneska tuženiku. U skladu s trećom rečenicom članka 19. stavka 4. Uredbe, zahtjev za povrat u prijašnje stanje može se podnijeti sudu u roku od jedne godine od donošenja odluke kojom se okončava postupak u određenom predmetu.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Sporazum između Estonije i Poljske o pružanju pravne pomoći u građanskim, radnim i kaznenim stvarima,

Sporazum između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve o pravnoj pomoći i pravnim odnosima.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.