Dostava pismena

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

U Francuskoj su tijela za slanje sudski izvršitelji i tajništva sudova.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

U Francuskoj su tijela za zaprimanje isključivo sudski izvršitelji.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni način zaprimanja pismena: poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Francuska prihvaća standardni obrazac zahtjeva iz Priloga I. ispunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)).

Adresa:

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a (DEDIPE))

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-pošta: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jezici: francuski i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Francuska prihvaća standardni obrazac zahtjeva iz Priloga I. ispunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s francuskim pravom pismeno mora biti dostavljeno u određenom roku, kao što je utvrđeno u članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Francuska prihvaća potvrdu o dostavi ili primjerak dostavljenog pismena na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Jedinstvena naknada za rad sudskog izvršitelja iznosi 48,75 EUR (Odluka od 26. veljače 2016.). Odgovarajuću je naknadu potrebno platiti pri slanju pismena, osim ako je podnositelj zahtjeva korisnik pravne pomoći.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Francuska ne dopušta ostalim državama članicama dostavu sudskih pismena na francuskom državnom području konzularnim ili diplomatskim putem, osim ako je adresat državljanin države članice iz koje pismeno potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Francuska dopušta izravnu dostavu iz članka 15. stavka 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., francuski sudac može donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4. mora se podnijeti u roku od godine dana od donošenja odluke.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Konvencija o građanskom postupku od 1. ožujka 1954.

Konvencija od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima

Sporazum između Francuske i Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., potpisan 6. svibnja 1961.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između Francuske i Belgije od 1. ožujka 1956. kako je izmijenjena razmjenom pisama od 23. i 30. kolovoza 1960.

Sporazum između Vlade Francuske Republike i Vlade Narodne Republike Poljske od 5. travnja 1967. o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954.

Konvencija od 2. veljače 1922. o olakšavanju izvršenja postupovnih koraka između osoba s boravištem u Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini

Sporazum između Francuske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., potpisan u Beogradu 29. listopada 1969.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između Francuske Republike i Socijalističke Republike Rumunjske, potpisana u Parizu 5. studenoga 1974.

Dodatna Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravosudnoj suradnji između Francuske Republike i Republike Austrije uz Hašku konvenciju o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., potpisana u Beču 27. veljače 1979.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i obiteljskim stvarima te o priznavanju i izvršenju sudskih odluka između Francuske Republike i Narodne Republike Mađarske, potpisana u Budimpešti 31. srpnja 1980.

Konvencija između Vlade Francuske Republike i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći te o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim, obiteljskim i trgovačkim stvarima, potpisana 10. svibnja 1984.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima između Vlade Francuske Republike i Vlade Narodne Republike Bugarske, potpisana u Sofiji 18. siječnja 1989.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.