Dostava pismena

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijelo za slanje sudskih pismena je sud koji dostavlja pismeno (članak 1069.  stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Tijelo za slanje izvansudskih pismena je okružni sud (Amtsgericht) okruga u kojem osoba koja dostavlja pismeno ima prebivalište ili boravište. Za javnobilježnički ovjerene vlasničke listove to je okružni sud okruga u kojem se nalazi ured dotičnog javnog bilježnika, a za pravne osobe okružni sud okruga u kojemu se nalazi njihovo sjedište. Vlade saveznih pokrajina (Länder) izvršnim nalogom mogu jednom okružnom sudu naložiti da vrši zadaće tijela za slanje za okruge u kojima djeluje više okružnih sudova (članak 1069.  stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Za dostavu pismena u Saveznoj Republici Njemačkoj njemačko je tijelo za zaprimanje u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 okružni sud u okrugu u kojemu treba dostaviti pismeno. Vlade saveznih pokrajina (Länder) izvršnim nalogom mogu jednom okružnom sudu naložiti da vrši zadaće tijela za zaprimanje za okruge u kojima djeluje više okružnih sudova.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dopuštena su sljedeća komunikacijska sredstva:

– za primanje i otpremanje: usluge pošte i dostavne službe, telefaks;

– za druge načine komunikacije: telefon i e-pošta.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Zadaće središnjeg tijela u svakoj saveznoj pokrajini vrši tijelo koje imenuje vlada savezne pokrajine. To je obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u dotičnoj saveznoj pokrajini.

Navodi se poslovna adresa ako postoji, a poštanska adresa navodi se umjesto nje ili, u određenim slučajevima, uz nju.

Za ekspresne pošiljke i pakete (uključujući male pakete) treba upotrebljavati samo poslovnu adresu.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac iz Priloga I. (zahtjev) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Sa stajališta podnositelja zahtjeva, u odnosu na članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2., u njemačkom zakonodavstvu točan datum isporuke rijetko je važan za izračun vremenskih rokova jer je obično dovoljno da je pismeno stiglo na sud u roku ako dostava pismena slijedi odmah poslije (članak 167. Zakona o parničnom postupku). Ako je u pojedinom slučaju datum dostave važan, primjenjuje se članak 222. stavak 2. Zakona o parničnom postupku u vezi s člancima od 187. nadalje njemačkog Građanskog zakonika.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac iz Priloga I. (zahtjev) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi iz članka 11. stavka 2. u uobičajenim okolnostima mogu iznositi najviše 20,50 EUR. Izračunavaju se u skladu s propisima o sudskim troškovima ovisno o vrsti zatražene usluge.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Na državnom području Savezne Republike Njemačke dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava u smislu članka 13. stavka 1. nije dopuštena, osim ako pismeno treba dostaviti državljaninu države pošiljateljice.

Članak 15. - Izravna dostava

Na temelju članka 15. na državnom području Savezne Republike Njemačke mogu se dostaviti samo pismena za koja je njemačkim Zakonom o parničnom postupku također izričito dopuštena izravna dostava (članak 166. stavak 2. Zakona o parničnom postupku). Zahtjev kojim se pokreće postupak ne može se dostaviti na taj način. Izravna dostava dopuštena je, primjerice, u slučaju naloga za izvršenje iz članka 750. Zakona o parničnom postupku, izvršne isprave iz članka 794. stavka 1. točke 5. i članka 797. Zakona o parničnom postupku, naloga za izuzimanje iz članka 922. stavka 2. Zakona o parničnom postupku i privremene mjere iz članaka 935. i 936. Zakona o parničnom postupku. Podrobnosti o dopuštenoj izravnoj dostavi uređene su člancima od 191. nadalje Zakona o parničnom postupku.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2., njemački sudovi mogu donijeti presudu ako su sudski poziv ili ekvivalentno pismeno javno dostavljeni u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje u smislu članka 19. stavka 4. može se podnijeti najkasnije jednu godinu poslije isteka propuštenog roka.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.