Dostava pismena

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

U Mađarskoj tijelo za slanje je:

  • za sudska pismena, sud u čijem je postupku izrađeno pismeno koje treba dostaviti,
  • za pismena izrađena u javnobilježničkom postupku, javni bilježnik u čijem je postupku pismeno izrađeno i
  • za druga izvansudska pismena, ministar nadležan za pravosudni sustav.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

U Mađarskoj tijelo za zaprimanje je:

  • okružni sud nadležan prema adresi prebivališta primatelja navedenoj u zahtjevu za pravnu pomoć (lakcím szerint illetékes járásbíróság), u Budimpešti Središnji okružni sud u Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság) i
  • Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Tijelo za zaprimanje prima pismena poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Mađarski, njemački, engleski, francuski.

Članak 3. - Središnje tijelo

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela vrši ministar nadležan za pravosudni sustav.

Ministarstvo pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Jezici: mađarski, njemački, engleski i francuski

Članak 4. - Slanje pismena

Uz mađarski, prihvatljivi su i njemački, engleski i francuski jezik.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U Mađarskoj nije primjenjivo.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Uz mađarski, prihvatljivi su i njemački, engleski i francuski jezik.

Članak 11. - Troškovi dostave

Sudska dostava pismena ne naplaćuje se.

Naknada za dostavu koju vrši sudski izvršitelj iznosi 7 500 HUF. Ta se naknada plaća unaprijed na dolje navedeni račun a zahtjevu se prilaže potvrda o uplati.

  • Nositelj računa: Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja
  • Banka: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • U polje „napomena” upišite sljedeći tekst: KU2-referentni broj zahtjeva, ime primatelja.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

U Mađarskoj se dostava iz članka 13. može izvršiti samo ako je primatelj građanin države članice pošiljateljice.

Članak 15. - Izravna dostava

U Mađarskoj se dostava iz članka 15. Uredbe vrši u skladu sa zakonodavstvom kojim su uređene dostave koje vrše sudski izvršitelji.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U određenim slučajevima mađarski sudovi mogu donijeti presudu, pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi iz članka 19. stavka 2.

U Mađarskoj je rok za podnošenje žalbe iz članka 19. stavka 4. godinu dana.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.