Dostava pismena

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

U skladu s izmjenama latvijskog Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019., uvedene su promjene u pogledu dostave stranih sudskih i izvansudskih pismena u Latviji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000. Središnje tijelo koje zaprima i izvršava zahtjeve za dostavu stranih pismena postalo je Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Vijeće sudskih izvršitelja Latvije). Određena je naknada od 113,97 EUR (s PDV-om) za svaki zahtjev za dostavu pismena. Naknada se plaća bankovnom doznakom i pritom sve bankovne naknade snosi osoba koja plaća paušalni iznos za dostavu pismena.

Nadležno središnje tijelo:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Vijeće sudskih izvršitelja Latvije)

(od 16. prosinca 2019.) Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: (+371) 67290005; Telefaks: ( +371) 67290006

E-pošta: documents@lzti.lv

Podaci o bankovnom računu:

Registracijski broj: 90001497619

Adresa sjedišta: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Swift kod: HABALV22

Svrha plaćanja: podaci o adresatu

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Zahtjevi iz drugih država članica za dostavu pismena i potvrde o dostavi pismena u Latviji se prihvaćaju ako su poslani poštom.

Obavijesti za koje se koriste drugi standardni obrasci iz Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća također se mogu podnositi korištenjem drugim sredstvima komunikacije koja su dostupna odgovarajućem latvijskom sudu.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

U Latviji se za ispunjavanje standardnih obrazaca prihvaćaju latvijski i engleski jezik.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Vijeće sudskih izvršitelja Latvije)

(od 16. prosinca 2019.) Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: (+371) 67290005; Telefaks: ( +371) 67290006

E-pošta: documents@lzti.lv

Članak 4. - Slanje pismena

U Latviji se zahtjevi za dostavu pismena na standardnom obrascu iz Priloga I. Uredbi prihvaćaju ako su sastavljeni na latvijskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s člankom 56.1 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, ako su sudska pismena dostavljena u skladu s postupkom iz članka 56., uz izuzetak slučaja iz stavka 9., smatra se da je osoba obaviještena o mjestu i vremenu sudskog ročišta ili postupovne radnje ili o sadržaju odgovarajućeg pismena te se smatra da su sudska pismena dostavljena:

1. na dan kada ih je osoba primila u skladu s člankom 56. stavcima 3., 7. ili 8. navedenog Zakona;

2. na dan kada ih je osoba odbila primiti (članak 57.);

3. sedmog dana od dana slanja pismena ako su poslana poštom;

4. trećeg dana od dana slanja pismena ako su poslana e-poštom;

5. trećeg dana od dana slanja pismena ako su poslana elektroničkim putem.

U skladu sa stavkom 2. navedenog članka, na činjenicu dostave pismena ne utječe samo po sebi pitanje jesu li pismena dostavljena na prijavljenu adresu boravišta fizičke osobe, dodatnu prijavljenu adresu, adresu koju je fizička osoba navela za komunikaciju sa sudom ili adresu registriranog sjedišta pravne osobe te postoji li obavijest pošte o primitku ili su pismena vraćena. Primatelj može osporiti pretpostavku da su pismena dostavljena sedmog dana od dana slanja ako su poslana poštom ili trećeg dana od slanja ako su poslana e-poštom ili elektroničkim putem navodeći objektivne okolnosti izvan njegove kontrole koje su ga spriječile da primi pismena na navedenoj adresi.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U Latviji se potvrda o dostavi pismena na standardnom obrascu iz Priloga I. Uredbi prihvaća ako je sastavljena na latvijskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Dostava pismena u Latviji se obavlja u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (a) Uredbe uz naknadu od 113,97 EUR (s PDV-om) za svaki zahtjev za dostavu pismena request. Naknada se plaća bankovnom doznakom i pritom sve bankovne naknade snosi osoba koja plaća paušalni iznos za dostavu pismena.

Podaci o bankovnom računu:

Registracijski broj: 90001497619

(od 16. prosinca 2019.) Adresa sjedišta: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Swift kod: HABALV22

Svrha plaćanja: podaci o adresatu

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Latvija se protivi dostavi pismena u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe, osim u predmetima kada se pismena dostavljaju državljanima predmetne države članice.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s latvijskim zakonodavstvom pismena se ne mogu dostavljati u skladu s člankom 15. Uredbe.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 19. stavka 1. Uredbe, sud ili sudac u Latviji mogu izreći presudu i ako nije zaprimljena potvrda o uručenju ili dostavi pismena ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe. U Latviji ne postoji rok za prihvaćanje zahtjeva za oslobađanje od pravnih posljedica isteka roka za ulaganje žalbe ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 4. Uredbe.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Republika Latvija sklopila je dva sporazuma:

1. Sporazum između Republike Latvije i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima;

2. Sporazum o pravnoj pomoći i pravnim odnosima između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.