Dostava pismena

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Za osobnu dostavu pismena nadležni su sudski izvršitelji.

Sudske izvršitelje možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.huissier.lu/members.php

Za dostavu pismena poštom nadležni su tajnici sudova.

Informacije možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudske izvršitelje možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.huissier.lu/members.php

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena:

pošta, e-pošta, telefaks, telefon.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Francuski i njemački.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet Général)

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Poštanska adresa: L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Faks: (+352) 47 05 50

E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Znanje jezika: francuski i njemački.

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac zahtjeva u Luksemburgu može, osim na francuskom, biti popunjen i na njemačkom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s luksemburškim zakonodavstvom, pismeno se mora dostaviti u određenom roku kako je utvrđeno člankom 8. stavkom 3. i člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 od 13. studenoga 2007.

Ako pismeno uručuje sudski izvršitelj, u obavijesti o uručenju navodi se datum uručenja koji odgovara datumu dostave obavijesti primatelju na njegovoj adresi prebivališta ili na dan dostave dokumenta na adresi prebivališta primatelja.

Ako primatelj odbije primiti kopiju pismena, sudski izvršitelj to navodi u obliku bilješke. U tom se slučaju dokument smatra uručenim na dan uručenja dokumenta primatelju.

Ako osoba kojoj se treba uručiti pismeno nema poznato prebivalište ili boravište, sudski izvršitelj sastavlja zapisnik u kojemu precizno navodi mjere koje je poduzeo kako bi pronašao primatelja pismena. Nakon sastavljanja zapisnika pismeno se smatra uručenim.

Kada se dokument šalje dostavom obavijesti, Luksemburg primjenjuje sustav dvostrukog datuma.

Naime, datum koji se uzima u obzir u odnosu na pošiljatelja pismena razlikuje se od datuma koji se uzima u obzir u odnosu na primatelja pismena.

Kad je riječ o pošiljatelju, datum slanja obavijesti smatra se datumom dostave pismena.

Kad je riječ o primatelju, datum uručenja obavijesti smatra se datumom dostave pismena.

Ako primatelj odbije primiti preporučeno pismo, poštanski službenik to navodi na povratnici i vraća preporučeno pismo s povratnicom. U tom se slučaju dostava smatra izvršenom na dan predočenja preporučenog pisma primatelju.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac potvrde u Luksemburgu može, osim na francuskom, biti popunjen i na njemačkom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Jedinstvena naknada utvrđena je u iznosu od 138 EUR.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Luksemburg se protivi tome da se dostava sudskih i izvansudskih pismena na državno područje druge države članice obavlja izravno putem njegovih diplomatskih ili konzularnih predstavnika.

Isto tako, Luksemburg se protivi tome da takvu dostavu na njegovu državnom području obavljaju diplomatski ili konzularni predstavnici drugih država članica, osim ako se dostavljaju pismena državljanima države članice iz kojih pismena potječu.

Članak 15. - Izravna dostava

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Luksemburg prihvaća izravnu dostavu u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1393/2007.

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Za dostavu pismena nadležni su sudski izvršitelji.

Sudski izvršitelj države članice primateljice nije dužan provjeravati oblik i sadržaj pismena koje mu je izravno dostavila zainteresirana osoba. Odgovoran je samo za formalnosti i postupke dostave koji se primjenjuju u državi članici primateljici.

Sudske izvršitelje možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.huissier.lu/members.php

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1., Luksemburg izjavljuje da njegovi suci mogu izreći presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

U skladu s člankom 19. stavkom 4. Luksemburg navodi da se zahtjev za povrat u prijašnje stanje neće razmatrati ako nije podnesen u razumnom roku koji sudac smatra dovoljnim i nakon što je tuženik saznao sadržaj presude ili nakon što je nemogućnost djelovanja prestala postojati. Zahtjev podnesen više od godine dana nakon dostave presude neće se razmatrati.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

/

Posljednji put ažurirano: 12/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.