Dostava pismena

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Portugal je imenovao sljedeća tijela za slanje:

– okružne sudove (Tribunais Judiciais de Comarca);

– matičare (Conservadores);

– javne bilježnike(Notários);

– izvršitelje (Agentes de Execução); i

– pravne zastupnike (Mandatários Judiciais).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Portugal je imenovao sljedeća tijela za zaprimanje:

– odjele opće nadležnosti (Juízo de Competência Genérica) ili građanske područne odjele (Juízo local cível), ako postoje, nadležnog okružnog suda i

– izvršitelje (OSAE, Udruženje odvjetnika i izvršitelja, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução);

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisabon

Tel.: (351) 21 389 42 00

Telefaks: (351) 21 353 48 70

E-adresa: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se mogu slati poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Portugal će prihvatiti obrasce ispunjene na portugalskom, engleskom ili španjolskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo u Portugalu je Glavna uprava za pravosudnu upravu (DireçãoGeral da Administração da Justiça).

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISABON

Tel.: +351 217906200 – +351 217906223

Faks: +351 211545100/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetska stranica: http://www.dgaj.mj.pt/

Jezici: portugalski, španjolski, francuski i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Portugal će prihvatiti obrasce ispunjene na portugalskom, engleskom ili španjolskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Za potrebe članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2. Uredbe člankom 323. portugalskog Građanskog zakonika utvrđeno je da se rok obustavlja pet dana nakon što je dostava zatražena ako nije bilo moguće dostaviti pismena zbog razloga koji se ne mogu pripisati podnositelju zahtjeva.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Portugal će prihvatiti potvrde ispunjene na portugalskom, engleskom ili španjolskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Općenito, dostava sudskih pismena iz druge države članice ne podliježe plaćanju nikakvih naknada ni troškova ako se pismena šalju sudovima.

Međutim, ako pismena osobno dostavlja sudski službenik ili izvršitelj, primjenjuju se sljedeći troškovi:

1. izvršitelji:

ako je dostava izvršena: 76 EUR

ako dostava nije izvršena (npr. ako osoba kojoj treba dostaviti pismeno ne stanuje na danoj adresi ili adresa ne postoji): 50,50 EUR

2. sudski službenici:

ako je dostava izvršena: 51 EUR

ako dostava nije izvršena (npr. ako osoba kojoj treba dostaviti pismeno ne stanuje na danoj adresi ili adresa ne postoji): bez naknade.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Portugal se protivi tome da druga država članica dostavlja sudska ili izvansudska pismena na njegovu državnom području putem diplomatskih ili konzularnih kanala ako osoba kojoj treba dostaviti pismeno nije državljanin te države članice.

Članak 15. - Izravna dostava

Nacionalnim zakonodavstvom Portugala nije dopuštena izravna dostava iz članka 15. Uredbe.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 19. stavka 1., sudovi u Portugalu mogu donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. tog članka.

Za potrebe članka 19. stavka 4., u Portugalu se zahtjevi za oslobođenje od pravnih posljedica isteka roka za ulaganje žalbe moraju podnijeti u roku od godinu dana od osporavane presude. Poslije toga datuma nije moguće podnijeti zahtjev.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Sporazumi čije su stranke države članice:

– Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u građanskim i kaznenim stvarima od 19. studenoga 1997.;

Drugi dogovori čija je Portugal stranka:

– Sporazum o pravnoj i pravosudnoj suradnji s Angolom od 30. kolovoza 1995.;

– Sporazum o pravnoj i pravosudnoj suradnji sa Zelenortskom Republikom od 2. veljače 2003.;

– Sporazum o pravnoj i pravosudnoj suradnji s Posebnim upravnim područjem Macaom i Narodnom Republikom Kinom od 1. srpnja 2001;

– Sporazum o pravosudnoj suradnji s Gvinejom Bisau od 5. srpnja 1988.;

– Sporazum o pravnoj i pravosudnoj suradnji s Mozambikom od 12. travnja 1990.;

– Pravosudni sporazum sa Svetim Tomom i Principom od 23. ožujka 1976.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.