Dostava pismena

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U Rumunjskoj su tijela za slanje svi sudovi koji su nadležni za izravnu dostavu sudskih pismena tijelima za zaprimanje u državama članicama EU-a: okružni sudovi, tribunali, žalbeni sudovi, visoki kasacijski sud.

Javni bilježnici, sudski izvršitelji i druga tijela u čijoj je nadležnosti dostava pismena u inozemstvo, prosljeđuju zahtjeve preko okružnih sudova na čijem području nadležnosti imaju sjedište (članak 32. stavak 1. točke (a) i (b) Zakona br. 189/2003 o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Rumunjsko tijelo za zaprimanje zahtjeva za dostavu sudskih i izvansudskih pismena iz država članica EU-a okružni je sud na čijem se području nadležnosti nalazi prebivalište ili sjedište primatelja (članak 32. stavak 1. točka (c) Zakona br. 189/2003 o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima).

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Zahtjevi i priloženi dokument zaprimaju se poštom ili telefaksom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je rumunjsko tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukurešt 050741

Telefon: +40372041077; Faks: +40372041079

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Telefon: +40372041083; Telefon: +40372041218; Faks: +40372041079, +40372041084

Članak 4. - Slanje pismena

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Zahtjevi i priloženi dokument zaprimaju se poštom ili telefaksom.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Informacije nisu dostupne

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Uz potvrde o dostavi ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i potvrde o dostavi ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Dostavu postupovnih dokumenata po službenoj dužnosti besplatno vrše sud, službenici ili drugi zaposlenici suda. Ako se dokumenti ne mogu uručiti na gore spomenuti način, šalju se poštom, preporučeno uz navođenje sadržaja i potvrdu o primitku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su dokaz primitka/dostave i obavijest. Na zahtjev zainteresirane stranke koja snosi cjelokupni trošak, postupovne dokumente mogu dostaviti sudski izvršitelji ili dostavne službe (članak 154. stavci 1., 4. i 5. Zakona o parničnom postupku). Naknada za sudske izvršitelje iznosi od 20 do 400 RON. Vidjeti rješenje br. 2550 od 14. studenoga 2006. ministra pravosuđa kojim se utvrđuje najmanji i najviši iznos naknade za usluge sudskih izvršitelja.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Rumunjska izjavljuje da diplomatsko osoblje i službenici stranih konzularnih predstavništva na rumunjskom državnom području mogu dostavljati sudska i izvansudska pismena samo državljanima zemalja koje predstavljaju.

Članak 15. - Izravna dostava

Rumunjska se protivi izravnoj dostavi iz članka 15. stavka 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1. Uredbe, rumunjski sudovi mogu izdati odluku samo ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje iz članka 19. stavka 4. Uredbe može se podnijeti u roku od godinu dana od donošenja odluke.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.