Dostava pismena

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Kad je riječ o sudskim pismenima, tijela koja šalju takva pismena u Rumunjskoj su svi sudovi nadležni za izravnu dostavu sudskih pismena tijelima za zaprimanje u državama članicama EU-a: okružni sudovi (judecătorii), pokrajinski sudovi (tribunale), žalbeni sudovi (curți de apel) i Visoki kasacijski sud (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kad je riječ o izvansudskim pismenima, javni bilježnici, sudski izvršitelji i druga tijela u čijoj je nadležnosti dostava pismena u inozemstvo prosljeđuju zahtjeve preko okružnih sudova na čijem području nadležnosti imaju sjedište. (Članak 32. stavak 1. točke (a) i (b) Zakona br. 189/2003 o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Rumunjsko tijelo za zaprimanje zahtjeva za dostavu sudskih i izvansudskih pismena iz država članica EU-a okružni je sud na čijem se području nadležnosti nalazi prebivalište ili sjedište primatelja (članak 32. stavak 1. točka (c) Zakona br. 189/2003 o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima).

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Zahtjevi i priloženi dokument zaprimaju se poštom ili telefaksom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje je rumunjsko tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa – Ministerul Justiției

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

17 Apolodor St., Sector 5, Bukurešt 050741

Telefon: +40372041077; telefaks: +40372041079

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima – Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

Telefon: +40372041083; telefon: +40372041218; telefaks: +40372041079, +40372041084

Članak 4. - Slanje pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Zahtjevi i priloženi dokument zaprimaju se poštom ili telefaksom.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Člankom 183. Zakona o parničnom postupku uređeno je pitanje akata koji se podnose u poštanskom uredu, specijaliziranim kurirskim službama, vojnim jedinicama ili objektima za pritvor.

Kad je riječ o postupovnom dokumentu podnesenom u zakonom propisanom roku preporučenom poštom u poštanskom uredu ili predanom kurirskoj službi ili specijaliziranoj službi, smatra se da je podnesen u propisanom roku.

Dokument koji je zainteresirana strana podnijela u zakonom utvrđenom roku u vojnoj jedinici ili upravi objekta za pritvor u kojem je dotična strana zadržana isto se tako smatra podnesenim u propisanom roku.

Potvrda poštanskog ureda, zajedno s bilješkom ili, prema potrebi, potvrdom kurirske službe, specijalizirane službe za komunikacije, vojne jedinice ili uprave objekta za pritvor na dostavljenom dokumentu, služi kao dokaz datuma na koji je zainteresirana strana podnijela dokument.

U skladu s člankom 192. stavkom 2., u vezi s člankom 199. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, postupak započinje unosom zahtjeva u sudsku evidenciju. Tužbeni zahtjev koji je podnesen osobno ili koji je podnio opunomoćenik poštom, kurirskom službom, telefaksom ili ga je skenirao i poslao e-poštom ili kao elektronički dokument unosi se u evidenciju te se na njega stavlja pečat s datumom primitka.

U skladu s člankom 2. stavcima 10., 11. i 18. te člankom 30. stavkom 6. Hitne uredbe br. 13/2013 o poštanskim uslugama, usluga preporučene pošte definirana je kao poštanska usluga kojom se pruža paušalno jamstvo za rizike gubitka, krađe, potpunog ili djelomičnog uništenja ili oštećenja preporučene pošte te, na zahtjev, a nakon dostave poštanske pošiljke, dokaz o podnošenju poštanske pošiljke ili dostavi adresatu, bez ikakve njegove pisane potvrde.

Predmeti korespondencije označavaju komunikaciju u pisanom obliku na bilo kojoj vrsti fizičkog medija koji treba prenijeti i dostaviti na adresu koju je pošiljatelj naveo na samom predmetu ili na njegovu omotu.

Datum slanja poštom datum je na koji je poštansku pošiljku preuzela poštanska služba, u skladu s odredbama članka 183. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku, kako je ponovno objavljen, izmijenjen i trenutačno na snazi.

Datum slanja poštom datum je na koji je poštansku pošiljku preuzela poštanska služba na poštanskom pristupnom mjestu, pod uvjetom da je poslana prije krajnjeg vremena preuzimanja za to poštansko pristupno mjesto. Ako je pošiljka poslana nakon krajnjeg vremena za preuzimanje pošte, smatra se da je datum slanja poštom sljedeći radni dan na koji se pošta preuzima s tog konkretnog pristupnog mjesta.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Uz potvrde o dostavi ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i potvrde o dostavi ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Dostavu postupovnih dokumenata po službenoj dužnosti besplatno vrše sud, službenici ili drugi zaposlenici suda. Ako se dokumenti ne mogu uručiti na gore spomenuti način, šalju se poštom, preporučeno uz navođenje sadržaja i potvrdu o primitku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su dokaz primitka/dostave i obavijest. Na zahtjev zainteresirane stranke koja snosi cjelokupni trošak, postupovne dokumente mogu dostaviti sudski izvršitelji ili dostavne službe (članak 154. stavci 1., 4. i 5. Zakona o parničnom postupku). Naknada za sudske izvršitelje iznosi od 20 do 400 RON. Vidjeti rješenje br. 2550 od 14. studenoga 2006. ministra pravosuđa kojim se utvrđuje najmanji i najviši iznos naknade za usluge sudskih izvršitelja.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Rumunjska izjavljuje da diplomatsko osoblje i službenici stranih konzularnih predstavništva na rumunjskom državnom području mogu dostavljati sudska i izvansudska pismena samo državljanima zemalja koje predstavljaju.

Članak 15. - Izravna dostava

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Rumunjska se protivi izravnoj dostavi iz članka 15. stavka 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1. Uredbe, rumunjski sudovi mogu izdati odluku samo ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje iz članka 19. stavka 4. Uredbe može se podnijeti u roku od godinu dana od donošenja odluke.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 14/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.