Dostava pismena

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Sudovi, provedbena tijela i druga švedska tijela koja dostavljaju sudska i izvansudska pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se mogu zaprimiti poštom ili telefaksom ili na neki drugi način dogovoren u pojedinačnom slučaju. Kontakt se može ostvariti i telefonski.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se ispuniti na švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. - Slanje pismena

U standardnom obrascu prihvaćaju se švedski i engleski.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Nije primjenjivo

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U potvrdi o uručenju prihvaćaju se švedski i engleski.

Članak 11. - Troškovi dostave

Švedska ne namjerava uspostaviti naknadu za traženje pomoći sudskog izvršitelja ili neke druge ovlaštene osobe.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Švedska prihvaća dostavu koje provode diplomatski i konzularni predstavnici.

Članak 15. - Izravna dostava

U određenim slučajevima švedskim se pravom dopušta osobi uključenoj u sudski postupak da zatraži dostavu sudskih i izvansudskih pismena izravno od sudskih izvršitelja, službenika ili drugih ovlaštenih osoba.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Švedski sudovi ne moraju donijeti odluku ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2., ali nisu ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 1. Švedska ne namjerava izdati objašnjenje na temelju članka 19. stavka 4.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nordijski sporazum od 26. travnja 1974. o uzajamnoj pravnoj pomoći u pogledu dostave pismena i prikupljanja dokaza (SÖ 1975:42)

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.