Iratok kézbesítése

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok fogadására alkalmas eszközök: Postai út, telefon, fax vagy e-mail.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány kitöltésére elfogadott nyelvek: francia, holland, német és angol.

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a Belgiumi Végrehajtók Nemzeti Kamarája (Chambre nationale des huissiers de justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Információk postai úton, faxon, e-mailben vagy telefonon küldhetők.

Nyelvismeret: francia, holland, német és angol.

4. cikk - Az iratok továbbítása

A kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány angol, francia, holland és német nyelven is kitölthető.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Belgium kétféle időpontot alkalmaz a kézbesítés időpontjának megállapítására, az, hogy mely időpontot kell a kézbesítés időpontjának tekinteni, attól függ, hogy a kézbesítés az irat címzettjére vagy feladójára vonatkozik-e.

A bíróságokról szóló belga törvény (Code judiciaire belge) 53a. cikkének megfelelően a címzettre vonatkozóan, és ha a törvény másképp nem rendelkezik, a következő módon kell számítani a levélben történő kézbesítés megtörténtével kezdődő határidőt:

1. amennyiben az iratot tértivevényes bírósági értesítésként (pli judiciaire) vagy tértivevényes ajánlott küldeményként kézbesítik, a határidő számítása az azt követő napon indul, amelyen a levél a címzett lakóhelyére, illetve adott esetben tartózkodási helyére vagy levelezési címére megérkezett;

2. amennyiben az iratot ajánlott vagy egyszerű küldeményként kézbesítik, akkor a határidő számítása az azt követő harmadik munkanapon kezdődik, amelyen a levelet a postán leadták, kivéve, ha a címzett az ellenkezőjét bizonyítja.

A feladóra vonatkozóan a feladás napja (illetve a postán vagy az iktatónál történő elhelyezés) számít az iratkézbesítés időpontjának.

Ennek alapján, ha az első fokon pervesztes fél fellebbezést kíván benyújtani, azt lehetővé kell tenni számára anélkül, hogy meg kellene várnia az ítélet hivatalos kézbesítését.

Ugyanígy, ha valaki elévülési időt kíván megszakítani, gondoskodik az elévülést megszakító irat (bíróságon kívüli irat) kézbesítéséről.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Belgiumban a kézbesítési igazolás kiállítására szolgáló formanyomtatvány francia, angol, holland és német nyelven tölthető ki.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bírósági végrehajtó általi kézbesítés költsége 165 EUR rögzített összegű díjnak felel meg (amely már tartalmazza Belgiumban felszámított hozzáadottérték-adót), amelyet a felperesnek kell megfizetnie valamennyi, természetes vagy jogi személy számára kézbesített irat után. Ezen összeg, vagy annak egy részének megfizetését a végrehajtó bármely intézkedés megtétele előtt kérheti. Ha a kézbesítési díjra a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló európai szabályozás értelmében az áttevő tagállam héa-szabályait kell alkalmazni, a végrehajtó visszatéríti az esetlegesen túlfizetett héa összegét. Ezt a fizetést közvetlenül a felperes országa által jóváhagyott belgiumi bankon vagy pénzintézeten keresztül kell teljesíteni. A banki költségek a megbízót terhelik.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Belgium ellenzi a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazását a területén.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Belgium nem ellenzi a 15. cikkben foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az (1) bekezdés rendelkezései ellenére a belga bíróságok a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesülése esetén határozatot hozhatnak.

A (4) bekezdésben említett, mentesítésre irányuló kérelem a határozat kihirdetésétől számított legfeljebb egy éven belül nyújtható be.

Utolsó frissítés: 01/08/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.