Iratok kézbesítése

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az iratok végrehajtó által személyesen kézbesíthetőek (huissier); a kézbesítés ezen módja a signification francia néven ismert.

Végrehajtót a következő honlapon talál:

http://www.huissier.lu/members.php

Az iratokat bírósági titkár (greffier) is megküldheti, általában tértivevényes postai küldemény formájában; a kézbesítés ezen módja az általánosabb notification néven ismert.

További információkat a következő honlapon talál:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Végrehajtót a következő honlapon talál:

http://www.huissier.lu/members.php

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az átvétel történhet:

postai úton, e-mailben, faxon, vagy telefonon.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Francia és német.

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a Főügyészség (Parquet Général) a Legfelsőbb Bíróságon (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postacím: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-2336

Fax (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Nyelvek: Francia és német.

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Luxemburgban a kérelem (formanyomtatvány) német, valamint francia nyelven tölthető ki.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A luxemburgi jog szerint iratot a 2007 november 13-i 1393/2007/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésében és a 9. cikke (2) bekezdésében foglalt meghatározott határidőn belül kell kézbesíteni.

Amennyiben az iratot a végrehajtó személyesen kézbesíti (signification) a kézbesítési igazoláson (exploit) fel kell tüntetni a kézbesítés időpontját, azaz azt az időpontot, amikor a kézbesítési igazolást a címzettnek vagy a címzett lakhelyére kézbesítik, vagy azt az időpontot, amikor az iratot a címzett lakóhelyén elhelyezték.

Ha a címzett megtagadja a kézbesítendő iratmásolat átvételét, a végrehajtó ezt feljegyzi a kézbesítési igazolásba. Ebben az esetben az irat a címzettnek való bemutatás időpontjában kézbesítettnek minősül.

Amennyiben a személy, aki részére az iratot kézbesíteni kell, nem rendelkezik ismert lakhellyel vagy tartózkodási hellyel, a végrehajtó kézbesítési jegyzőkönyvet (procès-verbal) készít, amelyben részletezi a címzett megtalálása érdekében tett lépéseket. Az irat akkor minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítésről elkészült a jegyzőkönyv.

Amennyiben az irat ajánlott postai küldemény formájában (notification) kerül kézbesítésre, Luxemburg kétféle időpontot tekintetbe vevő szabályozást alkalmaz.

A feladóra vonatkozó időpont különbözik a címzettre vonatkozó időponttól.

A feladóra vonatkozó kézbesítés időpontja a kiküldés időpontja.

A címzettre vonatkozó kézbesítés időpontja az az időpont, amikor az iratot kézbesítették a címzettnek.

Ha a címzett megtagadja a tértivevényes ajánlott levél átvételét, a postai alkalmazott ezt feljegyzi az átvételi elismervénybe, és az ajánlott levelet az átvételi elismervénnyel együtt visszaküldi. Ebben az esetben az irat a tértivevényes ajánlott levél címzettnek való bemutatás időpontjában kézbesítettnek minősül.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Luxemburgban a kérelem (formanyomtatvány) német, valamint francia nyelven tölthető ki.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az egységes átalánydíj 138 euró.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Luxemburg ellenzi a diplomáciai vagy konzuli képviselői által bírósági vagy bíróságon kívüli iratok más tagállamban közvetlenül történő kézbesítését

Luxemburg szintén ellenzi ezen iratoknak más tagállamok diplomáciai vagy konzuli képviselői által történő kézbesítését az ország területén, kivéve ha az iratot azon tagállam állampolgárának kézbesítik, amelyből az irat származik.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikkének megfelelően Luxemburg engedélyezi a közvetlen kézbesítést.

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

Az iratok végrehajtók által kézbesíthetők.

A címzett ország végrehajtói nem felelősek azért, hogy biztosítsák az érintett személy által közvetlenül továbbított irat formájának és tartalmának helyességét. Egyedül a címzett országban az irat kézbesítése során általuk foganatosított alaki és eljárási intézkedésekért felelősek.

Végrehajtót a következő honlapon talál:

http://www.huissier.lu/members.php

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A 19. cikk (1) bekezdésétől eltérően a luxemburgi bíróságok ítéletet hozhatnak, ha a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

A 19. cikk (4) bekezdése szerint Luxemburgban a mentesítésre irányuló kérelem elfogadhatatlannak nyilvánítható, amennyiben azt az alperesnek a határozatról történő tudomásszerzésétől vagy a cselekmény megtétele akadályoztatásának megszűntétől számított észszerű időn belül – amelynek hosszát a bíró dönti el – nem nyújtják be; a kérelem azonban nem nyújtható be, ha a határozat kézbesítésétől számítva több mint egy év telt el.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

/

Utolsó frissítés: 12/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.