Dokumentų įteikimas

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Šių organų turimos priemonės dokumentams priimti: paštas, telefonas, faksas ir e. paštas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą: anglų, nyderlandų, prancūzų ir vokiečių.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Nacionaliniai antstolių rūmai.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: +32 2 538 00 92

Faksas: +32 2 539 41 11

E. paštas info@nkgb-cnhb.be

Informaciją galima pateikti paštu, faksu, e. paštu arba telefonu.

Kalbos: anglų, nyderlandų, prancūzų ir vokiečių.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Prašymo formą (standartinę formą) galima pateikti ne tik nyderlandų, prancūzų ar vokiečių kalbomis, bet ir anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Nustatant dokumentų įteikimo momentą, Belgijoje taikoma dvigubos datos sistema. Jei dokumentas įteikiamas registruotu laišku, data siuntėjo atžvilgiu skiriasi nuo datos adresato atžvilgiu.

Pagal Belgijos teismų kodekso 53a straipsnį (nebent įstatymais nustatyta kitaip) terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo dokumento įteikimo popieriniu registruotu laišku, adresato atžvilgiu skaičiuojamas taip:

1. kai dokumentas įteikiamas teismo raštu arba registruotu laišku su gavimo patvirtinimu – nuo pirmos dienos po to, kai šis laiškas ar teismo raštas buvo pristatytas adresato namų adresu, ar, atitinkamais atvejais, gyvenamosios vietos ar susirašinėjimui skirtu adresu;

2. kai dokumentas įteikiamas registruotu arba paprastu laišku – nuo trečios dienos po to, kai laišką pristatė pašto tarnybos, nebent adresatas įrodytų priešingai.

Siuntėjo atžvilgiu įteikimo data yra išsiuntimo (arba pateikimo paštui ar teismo kanceliarijai) data.

Todėl jei viena iš teismo proceso šalių pralaimėjo pirmosios instancijos teisme ir pageidauja pateikti apeliacinį skundą, jai privalo būti suteikta galimybė tai padaryti nelaukiant, kol bus atlikti teismo sprendimo įteikimo bylos šalims formalumai.

Tas pat pasakytina tuo atveju, jei asmuo, siekiantis nutraukti senaties termino eigą, pageidauja įteikti dokumentą dėl senaties eigą nutraukusio veiksmo.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Belgijoje įteikimo pažymėjimo formą galima pildyti ne tik nyderlandų, prancūzų ar vokiečių kalbomis, bet ir anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Antstolio dokumentų įteikimo išlaidos – 165 EUR (įskaitant Belgijos PVM) dydžio fiksuotas mokestis, mokamas už kiekvieną fiziniam ar juridiniam asmeniui įteiktą dokumentą. Prieš imdamasis bet kokių veiksmų, antstolis gali pareikalauti, kad būtų sumokėta visa ši suma ar jos dalis. Jei laikantis ES taisyklių dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos dokumentų įteikimo išlaidoms taikomas kilmės valstybės PVM ir susidaro permoka, ją antstolis kompensuoja. Šis mokėjimas turi būti atliktas tiesiogiai per banką arba per ieškovo šalies akredituotą finansų įstaigą Belgijoje. Banko mokesčius apmoka mokėtojas.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Belgija nesutinka, kad jos teritorijoje būtų taikoma 13 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Belgija neprieštarauja galimybei tiesiogiai įteikti dokumentus, numatytai 15 straipsnyje.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant 1 dalies nuostatų, Belgijos teismai gali priimti sprendimą, jei tenkinamos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo nuo pasekmių gali būti pateiktas per metus nuo sprendimo paskelbimo.

Paskutinis naujinimas: 01/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.