Dokumentų įteikimas

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Šaukimų atvykti į teismą įteikimo užsienyje perduodančioji agentūra yra teismas, kuriame nagrinėjama byla.

Neteisminių dokumentų įteikimo užsienyje perduodančioji agentūra yra apylinkės teismas (rayonen sad), kurio jurisdikcijai priklauso dokumentus įteikti prašančio asmens ar subjekto dabartinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos arba būstinės adresas; notaro patvirtintų dokumentų atveju tai taip pat apylinkės teismas (rayonen sad), turintis jurisdikciją apylinkėje, kurioje notaras vykdo veiklą.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Bulgarijos Respublikoje gaunančioji agentūra yra apylinkės teismas (rayonen sad), turintis jurisdikciją apylinkėje, kurioje įteiktini dokumentai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Apylinkės teismai priima prašymus įteikti dokumentus ir prie jų pridėtus įteiktinus dokumentus paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Apylinkės teismai priima standartines formas, užpildytas bulgarų, anglų arba prancūzų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė institucija yra Teisingumo ministerijos

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faksas +3592 9809223

E. paštas civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Standartinę prašymo perduoti dokumentus formą galima užpildyti bulgarų, anglų arba prancūzų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Dokumentų įteikimo terminas Bulgarijos teisės aktuose nenurodytas.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Bulgarijos Respublikoje įteikimo pažymėjimas ir įteikto dokumento kopija gali būti parengti bulgarų, anglų arba prancūzų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Įprastinio dokumentų įteikimo mokestis Bulgarijos teisės aktuose nenumatytas. Ypatingo dokumentų įteikimo atveju renkamas mokestis, nustatytas atsižvelgiant į mokesčių ir išlaidų sąvadą, nustatytą pagal Įstatymą dėl privačių antstolių.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Pagal 13 straipsnio 2 dalį Bulgarijos Respublika pareiškia, kad jos teritorijoje dokumentų įteikimas pagal 13 straipsnio 1 dalį leidžiamas tik jeigu adresatas yra dokumentus parengusios valstybės narės pilietis (Civilinio proceso kodekso 608 straipsnis).

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Tiesioginis dokumentų įteikimas pagal 15 straipsnį Bulgarijos teisės aktais neleidžiamas (Civilinio proceso kodekso 613 straipsnis).

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Bulgarijos Respublika pareiškia, kad 19 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe nesinaudos.

Prašymas pagal 19 straipsnio 4 dalį gali būti pateikiamas per vienerius metus nuo tada, kai teismas priima sprendimą.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Bulgarijos Respublika nesilaiko ir nėra sudariusi su reglamentu suderinamų susitarimų dėl papildomo dokumentų perdavimo paspartinimo ar supaprastinimo.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.