Dokumentų įteikimas

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

2 straipsnio 1 dalis

Kroatijos kompetentingos perduodančiosios agentūros dokumentams užsienyje įteikti yra šios:

– jeigu įteikiami teismo dokumentai – teismas, privalantis įteikti dokumentus;

– jeigu įteikiami neteisminiai dokumentai – savivaldybės teismas (kroat. općinski sud), kurio teritorijoje yra asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, nuolatinė gyvenamoji vieta, įprastinė gyvenamoji vieta arba buveinė;

– jeigu įteikiami notarų patvirtinti arba išduoti dokumentai – savivaldybės teismas, kurio teritorijoje jie yra įsisteigę.

Perduodančiosios agentūros yra savivaldybės teismai, apskričių teismai (kroat. županijski sudovi), prekybos teismai (kroat. trgovački sudovi), Aukštasis prekybos teismas (kroat. Visoki trgovački sud) ir Aukščiausiasis Teismas (kroat. Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas gali įgalioti tik vieną arba tik kelis savivaldybės teismus vieno arba daugiau apskričių teismų teritorijoje atlikti dokumentų įteikimo funkcijas.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

2 straipsnio 2 dalis

Priimančioji agentūra Kroatijos Respublikoje yra:

– savivaldybės teismas, kurio teritorijoje turi būti įteikti dokumentai, kaip nurodyta teismų duomenų bazėje.

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas gali įgalioti tik vieną arba tik kelis savivaldybės teismus vieno arba daugiau apskričių teismų teritorijoje atlikti dokumentų įteikimo funkcijas.

Savivaldybės teismai ir jų teritorinė kompetencija nurodyti teismų duomenų bazėje.

Teismų duomenų bazėje abėcėlės tvarka pateikiamas vietų sąrašas su pašto indeksais.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

– 2 straipsnio 4 dalies c punktas

Kroatijos Respublikoje dokumentus galima gauti paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

2 straipsnio 4 dalies d punktas

Kroatija priima kroatų kalba užpildytas standartines formas.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Centrinė įstaiga, atsakinga už a) informacijos teikimą perduodančiosioms agentūroms; b) problemų, galinčių kilti perduodant įteiktinus dokumentus, sprendimą; c) išimtiniais atvejais, perduodančiosios agentūros prašymu – prašymo įteikti dokumentus perdavimą kompetentingai priimančiajai agentūrai:

Kroatijos Respublikos Teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
tel.: +385 1 371 40 00
faks.: +385 1 371 45 07
svetainė: http://www.mprh.hr

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Kroatija priima kroatų kalba užpildytas standartines formas.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Kroatijos teisę nėra maksimalių laikotarpių, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Kroatija priima įteikimo pažymėjimus kroatų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Kroatijos Respublikoje nenustatyta vienodo mokesčio dokumentų įteikimo išlaidoms padengti.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

a) Kroatijos Respublika neprieštarauja, kad dokumentus įteiktų diplomatiniai ar konsuliniai subjektai 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytomis sąlygomis;

b) Kroatijos Respublika nepritaria tam, kad valstybių narių teismų dokumentai būtų įteikiami Kroatijoje esančiai proceso šaliai, išskyrus atvejus, kai dokumentai įteikiami dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams (13 straipsnio 2 dalis).

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Tiesioginis įteikimas pagal Kroatijos teisę neleidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

a) Kroatijos teismai gali priimti nutartis, jeigu įvykdomos 19 straipsnio 2 dalyje išdėstytos sąlygos.

b) Pateikti prašymą dėl atleidimo neleidžiama, jeigu jis teikiamas praėjus daugiau nei metams nuo nutarties priėmimo.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Sutartis arba susitarimas, kurių šalys valstybės narės yra pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas:

1994 m. vasario 7 d. Kroatijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Paskutinis naujinimas: 06/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.