Dokumentų įteikimas

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikosija

Kipras

Tel. (+357) 22 805928

Faks. (+357) 22 518328

E. paštas registry@mjpo.gov.cy

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikosija

Kipras

Tel. (+357) 22 805928

Faks. (+357) 22 518328

E. paštas registry@mjpo.gov.cy

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Paštu, faksu arba e. paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Graikų ir anglų kalbos.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikosija

Kipras

Tel. (+357) 22 805928

Faks. (+357) 22 518328

E. paštas registry@mjpo.gov.cy

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Kai vykdoma nacionalinė dokumentų įteikimo procedūra, perduodančioji agentūra turėtų pateikti dvi I priedo formos kopijas, su žodžiais „ĮTEIKTI“ ir „GRĄŽINTI“.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Kipro įstatymuose nėra nustatyta konkrečių terminų dokumentams įteikti.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

21,00 EUR už kiekvieną dokumentą.

Mokestis turėtų būti mokamas į Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos banko sąskaitą.

Sąskaitos Nr. 6001017 – Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT kodas CΒCΥCΥ2Ν

Visi prašymai įteikti dokumentus turi būti teikiami pirmiau aprašyta tvarka. Prašymai, prie kurių nepridėtas mokesčio sumokėjimą patvirtinantis banko kvitas, bus grąžinti nenagrinėti.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Kipras tokiam įteikimui neprieštarauja.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Kipro įstatymais tiesioginis įteikimas leidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Ieškovo prašymu teisėjas gali priimti sprendimą savo nuožiūra, jeigu įvykdomos visos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

Atleidimo prašymas turi būti pateiktas per metus, tačiau jis turi būti pateiktas per pagrįstą laikotarpį po to, kai atsakovas sužino apie teismo sprendimą.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.