Dokumentų įteikimas

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Teismai, teismo antstoliai, prokuratūros

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai priimami šiomis priemonėmis:

  • per pašto licenciją turinį subjektą,
  • faksu
  • arba e. paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Forma gali būti pildoma čekų, slovakų arba anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerijos tarptautinių reikalų departamentas (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tel. Nr. +420-221-997-111

Faksas +420-224-919-927

E. paštas posta@msp.justice.cz

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Čekija priima ne tik čekų, bet ir slovakų arba anglų kalba užpildytas standartines formas.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Čekijoje dokumentų įteikimo laikotarpių nėra nustatyta.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Čekija priima ne tik čekų, bet ir slovakų arba anglų kalba parengtus įteikimo pažymėjimus.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Čekijoje už dokumentų įteikimą mokesčiai neimami.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Čekija pareiškia neprieštaraujanti tokiam dokumentų įteikimui savo teritorijoje.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Čekija pareiškia, kad tokio dokumentų įteikimo jos teritorijoje neleidžia įstatymai.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

19 straipsnio 2 dalis

Neatsižvelgiant į 19 straipsnio 1 dalį, Čekijos teismai sprendimą gali priimti net ir tuomet, kai įteikimo arba pristatymo pažymėjimas nebuvo gautas, jei tenkinamos 19 straipsnio 2 dalies sąlygos.

19 straipsnio 4 dalis

Čekijoje toks terminas nenustatytas.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Komisijai bus perduoti šių sutarčių tekstai:

  • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir dėl teisinių santykių civilinėje, šeimos, darbo ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1987 m. gruodžio 21 d. Varšuvoje (galiojanti Čekijos ir Lenkijos sutartis) (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem);
  • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir dėl teisinių santykių civilinėje, šeimos ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1989 m. kovo 28 d. Bratislavoje (galiojanti Čekijos ir Vengrijos sutartis) (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem);
  • Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartis dėl teisminių institucijų teikiamos teisinės pagalbos ir dėl tam tikrų teisinių santykių civilinėje ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1992 m. spalio 29 d. Prahoje (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992);
  • Čekijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl tolesnio teisinės pagalbos teikimo palengvinimo, grindžiama 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso, 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija dėl teisinių ir neteisinių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje ir 1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse ar komercinėse bylose rinkimo užsienyje (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Paskutinis naujinimas: 18/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.