Dokumentų įteikimas

Danija

Turinį pateikė
Danija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios institucijos yra teismai:

Danijos teismų tarnyba dokumentams įteikti užsienyje

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E. paštas: udlandsforkyndelse@domstol.dk

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Teisingumo ministerija yra gaunančioji institucija.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danmark

Tel.: +45 72 26 84 00

Faksas: 33 93 35 10

E. paštas: jm@jm.dk

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentus galima siųsti paštu, faksu arba el. paštu, jei gauto dokumento turinys visiškai atitinka išsiųsto dokumento turinį, o visa dokumente pateikta informacija yra aiškiai įskaitoma.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Danija sutinka, kad reglamento priede pateiktą formą galima užpildyti danų, anglų arba prancūzų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija yra centrinė institucija.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tel.: +45 7226 8400

Faksas: +45 3393 3510

E. paštas: jm@jm.dk

Dokumentus galima siųsti paštu, faksu arba e. paštu, jei gauto dokumento turinys visiškai atitinka išsiųsto dokumento turinį, o visa dokumente pateikta informacija yra aiškiai įskaitoma.

Danija sutinka, kad reglamento priede pateiktą formą galima užpildyti danų, anglų arba prancūzų kalbomis.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Danija sutinka, kad reglamento priede pateiktą formą galima užpildyti danų, anglų arba prancūzų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Danija nenori pasinaudoti galimybe nukrypti nuo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų taisyklių.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Danija sutinka, kad dokumentų įteikimo pažymą galima išduoti danų, anglų arba prancūzų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Už teisminių dokumentų iš kitos valstybės narės įteikimą mokestis neimamas.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Danija sutinka, kad diplomatiniai arba konsuliniai pareigūnai galėtų įteikti dokumentus pagal 13 straipsnio 1 dalį.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Paprastai teismai gali užtikrinti dokumentų įteikimą Teisingumo vykdymo akte (retsplejeloven) numatytomis priemonėmis ir prašyti teismo pagalbos įteikiant dokumentus.

Be to, kitos institucijos gali tiesiogiai (nedalyvaujant teismui) per teismo pareigūną įteikti dokumentus.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Pagal 19 straipsnio 2 dalį Danija nurodo, kad Danijos teismai gali priimti sprendimą byloje net ir tuo atveju, kai dokumentų įteikimo ar pristatymo pažyma nebuvo gauta, jeigu tenkinamos 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Pagal 19 straipsnio 4 dalį Danija nurodo, kad pagal šią nuostatą prašymas iš naujo nagrinėti bylą, į kurios nagrinėjimą atsakovas neatvyko, turi būti pateiktas per vienus metus nuo teismo sprendimo paskelbimo.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

1974 m. Šiaurės šalių susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos PDF (81 Kb) da

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.