Dokumentų įteikimas

Estija

Turinį pateikė
Estija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Pagal Civilinio proceso kodekse nustatytas sąlygas dokumentus galima gauti šiomis ryšių priemonėmis: paštu, faksu ir elektroniniais perdavimo kanalais.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Galima vartoti estų arba anglų kalbas.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Telefonas: +372 620 8183

Faksas: +372 620 8109

E. paštas: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Pagal reglamento 4 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį Estijoje priimamos standartinės formos, užpildytos estų arba anglų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Estijos teisėje toks konkretus laikotarpis nenustatytas.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Pagal reglamento 4 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį Estijoje priimamos standartinės formos, užpildytos estų arba anglų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Paprastai dokumentai įteikiami nemokamai.

Jeigu procesiniai dokumentai įteikiami per antstolį, už dokumentų įteikimą mokamas 40 EUR mokestis, jeigu dokumentus buvo įmanoma įteikti adresatui arba jo teisiniam atstovui:

1) į gyventojų registrą įtrauktu adresu arba pagal susisiekimo telekomunikacijų tinklu duomenis, arba e. paštu: personal ID code@eesti.ee;

2) adresu, įtrauktu į savarankiškai dirbančių asmenų ir Estijoje veikiančių juridinių asmenų registrą arba pagal susisiekimo telekomunikacijų tinklu duomenis, užregistruotus to registro informacinėje sistemoje.

Pirmiau nepaminėtais atvejais antstoliui už procesinių dokumentų įteikimą mokamas 70 EUR mokestis. Jeigu asmuo, kuriam turi būti įteikti dokumentai, turi teisinę prievolę užregistruoti savo adresą arba susisiekimo telekomunikacijų tinklu duomenis gyventojų registre arba savarankiškai dirbančių asmenų ir Estijoje veikiančių juridinių asmenų registre ir asmuo tos prievolės neįvykdė, taip pat jeigu į registrą įtraukti duomenys yra pasenę arba dėl kitų priežasčių neteisingi ir todėl nebuvo įmanoma pagal tuos duomenis įteikti procesinių dokumentų, pagal sprendimą dėl antstolio mokesčio 35 EUR iš minėtojo 70 EUR mokesčio sumoka profesinių paslaugų prašantis asmuo ir 35 EUR – asmuo, kuriam turėjo būti įteikti procesiniai dokumentai.

Jeigu procesinio dokumento nebuvo įmanoma įteikti, nors antstolis padarė viską, kas reikalinga ir pagrįstai įmanoma, kad dokumentas būtų įteiktas teisės aktų nustatyta tvarka, antstolis turi teisę reikalauti 40 EUR mokesčio priimdamas sprendimą dėl antstolio mokesčio ir patvirtindamas įteikimo dokumentą, kuriame nurodyti veiksmai, kurių antstolis ėmėsi dokumentui įteikti.

Antstolis negali reikalauti mokesčio, jeigu antstolis nepadarė visko, kas reikalinga ir pagrįstai įmanoma, kad dokumentai būtų įteikti teisės aktų nustatyta tvarka per teismo nustatytą laikotarpį ir jeigu procesinių dokumentų nebuvo įmanoma įteikti.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Pagal reglamento 13 straipsnio 2 dalį dokumentai gali būti įteikiami per Estijoje esančius kitos valstybės narės diplomatinius ar konsulinius subjektus, tačiau tik tuo atveju, kai dokumentai turi būti įteikiami dokumentus parengusios valstybės narės piliečiui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Estijoje dokumentai negali būti įteikiami reglamento 15 straipsnyje nustatytu būdu.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Estijos teismas byloje taip pat gali priimti nutartį reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis, jeigu negauta procesinio dokumento įteikimo atsakovui pažymėjimo. Pagal reglamento 19 straipsnio 4 dalies trečią sakinį prašymas dėl atleidimo gali būti pateiktas teismui per metus nuo nutarties, kuria baigiamas bylos procesas, priėmimo.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Estijos ir Lenkijos susitarimas dėl teisinės pagalbos teikimo ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose;

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.