Dokumentų įteikimas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Teisminių dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra dokumentą įteikiantis teismas (Civilinio proceso kodekso (vok. ZPO) 1069 straipsnio 1 dalis).

Neteisminių dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra tos apylinkės, kurioje yra dokumentą įteikiančio asmens nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta, teismas (vok. Amtsgericht); notarinių dokumentų atveju – tai taip pat apylinkės, kurioje įsikūręs dokumentą tvirtinančio notaro biuras, teismas; juridinių asmenų atveju – tai apylinkės, kurioje įsikūrusi pagrindinė buveinė, teismas; žemių vyriausybės vykdomuoju potvarkiu kelių teismų apylinkėms skirtos perduodančiosios agentūros užduotys gali būti pavestos vienam apylinkės teismui (ZPO 1069 straipsnio 1 dalis).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Vokietijos Federacinėje Respublikoje įteikiant dokumentus, Vokietijos gaunančioji agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 2 straipsnio 2 dalį yra apylinkės, kurioje dokumentas turi būti įteiktas, teismas. Žemių vyriausybės vykdomuoju potvarkiu kelių teismų apylinkėms skirtos gaunančiosios agentūros užduotys gali būti pavestos vienam apylinkės teismui.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Galima naudotis toliau nurodytomis ryšio priemonėmis.

Gavimui ir siuntimui: paštas ir pasiuntinių paslaugos, faksas.

Kito pobūdžio ryšiams: telefonas ir e. paštas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Forma gali būti pildoma vokiečių arba anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos užduotis kiekvienoje žemėje atlieka žemės vyriausybės paskirta įstaiga. Šios institucijos paprastai yra žemės teisminės institucijos arba atitinkamos žemės aukštesnysis apygardos teismas (vok. Oberlandesgericht).

Jei įmanoma, pirma nurodytas buveinės adresas, antraip – o kai kur papildomai – nurodytas pašto adresas.

Skubioms siuntoms ir siuntiniams (įskaitant mažus paketus) reikėtų naudoti buveinės adresą.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

I priede pateikta forma (prašymas) gali būti užpildyta vokiečių arba anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Vertinant pareiškėjo požiūriu (tai vienintelė aplinkybė, į kurią atsižvelgiama 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje), pagal Vokietijos teisę skaičiuojant terminus retai kada atsižvelgiama į tikslią įteikimo datą, kadangi paprastai užtenka, kad teismas dokumentą gautų iki termino, jeigu dokumentas įteikiamas iš karto po to (Civilinio proceso kodekso 167 straipsnis). Jeigu atskirais atvejais tiksli data yra svarbi, taikoma Civilinio proceso kodekso 222 straipsnio 2 dalis kartu su Vokietijos civilinio kodekso 187 straipsniu et seq.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

I priede pateikta forma (pažymėjimas) gali būti pildoma vokiečių arba anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

11 straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos įprastomis aplinkybėmis gali siekti iki 20,50 EUR. Jos bus skaičiuojamos pagal teismo išlaidas reglamentuojančius įstatymus atsižvelgiant į paslaugos rūšį.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje dokumentų įteikimas per diplomatinius arba konsulinius darbuotojus, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalyje, neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas perduodančiosios valstybės narės piliečiui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje pagal 15 straipsnį taip įteikiami gali būti tik tie dokumentai, kuriuos tiesiogiai įteikti aiškiai leidžiama pagal Vokietijos civilinio proceso teisę (Civilinio proceso kodekso 166 straipsnio 2 dalis). Ieškinys negali būti įteikiamas tiesiogiai. Tiesiogiai įteikti leidžiama, pavyzdžiui, vykdomąjį raštą pagal ZPO 750 straipsnį, realizuotinos teisės į nuosavybę vykdomąjį dokumentą pagal ZPO 794 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 797 straipsnį, turto arešto orderį pagal ZPO 922 straipsnio 2 dalį ir tarpinės procedūros dokumentus pagal ZPO 935 ir 936 straipsnius. Leidžiamo tiesioginio įteikimo aspektai reglamentuojami ZPO 191 straipsniu et seq.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Jei įvykdytos 19 straipsnio 2 dalies sąlygos, Vokietijos teismai gali priimti sprendimus, jeigu apie šaukimo į teismą arba lygiaverčio dokumento įteikimą viešai paskelbta Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Praėjus daugiau nei vieneriems metams po praleisto nustatyto termino, pagal 19 straipsnio 4 dalį pareiškimai dėl pradinės padėties atstatymo nesvarstomi.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.