Dokumentų įteikimas

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Vengrijoje perduodančioji agentūra yra:

  • kai tai teisminiai dokumentai – teismas, kurio procedūros metu dokumentas parengtas;
  • kai tai notarine tvarka parengti dokumentai – notariatas, kurio procedūros metu dokumentas parengtas;
  • kai tai kiti neteisminiai dokumentai – už teismų sistemą atsakingas ministras.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Vengrijoje gaunančioji agentūra yra

  • jurisdikciją pagal teisinės pagalbos prašyme nurodyto adresato gyvenamąją vietą turintis apylinkės teismas (lakcím szerint illetékes járásbíróság), Budapešte – Centrinis Pešto apylinkės teismas (Pesti Központi Kerületi Bíróság) ir
  • Vengrijos teismo antstolių asociacija.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Gaunančioji agentūra dokumentus priima paštu, faksu arba elektroninėmis priemonėmis.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Vengrų, vokiečių, anglų arba prancūzų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Vengrijoje centrinės įstaigos užduotis vykdo už teismų sistemą atsakingas ministras.

Teisingumo ministerija (Igazságügyi Minisztérium)

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel. +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks. +36 1 550 3946

E. paštas nmfo@im.gov.hu

Kalbos: vengrų, vokiečių, anglų ir prancūzų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Priimtina ne tik vengrų kalba, bet ir vokiečių, anglų bei prancūzų kalbos.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Vengrijoje netaikoma.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Priimtina ne tik vengrų kalba, bet ir vokiečių, anglų bei prancūzų kalbos.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Teismas dokumentus įteikia nemokamai.

Teismo antstoliui už dokumentų įteikimą mokamas 7 500 HUF mokestis. Šis mokestis turi būti mokamas iš anksto banko pavedimu į toliau nurodytą sąskaitą, o pateikiant prašymą turi būti pridedamas pavedimo atlikimo patvirtinimas.

  • Banko sąskaitos turėtojas: Vengrijos teismo antstolių asociacija
  • Bankas Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kodas BUDAHUHB
  • IBAN HU46 10103173-09701100-02004000
  • Paskirties laukelyje pildoma: KU2-prašymo numeris, adresato pavardė.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Vengrijoje pagal 13 straipsnį dokumentai įteikiami tik jeigu adresatas yra perduodančiosios valstybės narės pilietis.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Vengrijoje pagal reglamento 15 straipsnį dokumentai įteikiami vadovaujantis teisės aktais, taikomais, kai dokumentus įteikia teismo antstoliai.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Tam tikrais atvejais Vengrijos teismai gali priimti sprendimus, jei įvykdytos visos 19 straipsnio 2 dalies sąlygos.

Vengrijoje terminas prašymui pagal 19 straipsnio 4 dalį pateikti yra vieneri metai.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.