Dokumentų įteikimas

Italija

Turinį pateikė
Italija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Esamos gavimo priemonės: paštas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Forma gali būti pildoma bet kuria šių kalbų: italų, prancūzų ar anglų.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Centrinė antstolių kontora prie Romos apeliacinio teismo.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumentai, kurie turi būti įteikti Italijoje, privalo būti atsiųsti paštu ir bus grąžinti perduodančiosioms agentūroms tuo pačiu būdu.

Kalbos: italų, anglų ir prancūzų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Italija priims tipinės formos prašymus italų, anglų arba prancūzų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Šis straipsnis priimamas be išlygų.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Italija priims pažymas, užpildytas italų, anglų arba prancūzų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Šiuo metu dokumentai iš užsienio įteikiami nemokamai.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Italija nesutinka, kad kitoje valstybėje narėje gyvenantiems asmenims teisminius dokumentus tiesiogiai įteiktų diplomatinių ar konsulinių atstovybių atstovai (išskyrus atvejus, kai dokumentus reikia įteikti Italijos nacionaliniam subjektui, gyvenančiam kitoje valstybėje narėje).

Italija nesutinka, kad Italijoje gyvenantiems asmenims teisminius dokumentus įteiktų kurios nors valstybės narės diplomatinių ar konsulinių atstovybių atstovai, išskyrus atvejus, kai dokumentus reikia įteikti tos valstybės narės nacionaliniam subjektui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Niekas netrukdo teismo procesu suinteresuotam asmeniui įteikti teisminius dokumentus tiesiogiai per valstybės narės, į kurią siunčiami dokumentai, kompetentingus oficialius asmenis.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Italija neketina pateikti savo pareiškimų pagal šio straipsnio 2 ir 4 dalis.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.