Dokumentų įteikimas

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Remiantis Latvijos Respublikos civilinio proceso įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais 2019 m. sausio 1 d., padaryta užsienio teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo Latvijoje pakeitimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000. Konkrečiau, centrine įstaiga, gaunančia ir tvarkančia užsienio dokumentų įteikimo prašymus, tapo Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Latvijos prisiekusių teismo antstolių taryba). Be to, kiekvienam dokumentų įteikimo prašymui buvo nustatytas 113,97 EUR (įskaitant PVM) mokestis. Mokėjimas turi būti atliktas banko pavedimu, o visus banko komisinius mokesčius turi apmokėti fiksuotąją sumą už dokumentų įteikimą mokantis asmuo.

Kompetentinga centrinė įstaiga yra:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Latvijos prisiekusių teismo antstolių taryba)

(nuo 2019 m. gruodžio 16 d.) Adresas: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefonas (+371) 67290005; Faksas (+371) 67290006

E. paštas documents@lzti.lv

Banko sąskaitos duomenys:

Registracijos Nr. 90001497619

Registruotas adresas: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Bankas: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

SWIFT kodas: HABALV22

Mokėjimo tikslas: adresato duomenys

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Kitų valstybių narių prašymai dėl dokumentų įteikimo ir dokumentų įteikimo pažymėjimai Latvijoje bus priimti, jei jie bus pateikti paštu.

Pranešimai naudojant kitas standartines formas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1393/2007, taip pat gali būti teikiami naudojant kitas atitinkamo Latvijos teismo turimas ryšio priemones.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Be latvių kalbos Latvijoje taip pat priimamos standartinės formos, užpildytos anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Latvijos prisiekusių teismo antstolių taryba)

(nuo 2019 m. gruodžio 16 d.) Adresas: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefonas (+371) 67290005; Faksas (+371) 67290006

E. paštas documents@lzti.lv

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Latvijoje prašymas įteikti dokumentus, parengtas naudojant reglamento I priede pateiktą standartinę formą, gali būti pateiktas latvių arba anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Civilinio proceso įstatymo 56.1 straipsnio 1 dalį, kai teisminiai dokumentai įteikiami laikantis 56 straipsnyje nustatytos tvarkos, išskyrus jo 9 dalyje nurodytą atvejį, laikoma, kad asmeniui buvo pranešta apie teismo posėdžio ar procesinio veiksmo laiką ir vietą, arba atitinkamo dokumento turinį, ir teisminiai dokumentai laikomi įteiktais:

1) tą dieną, kai asmuo juos priėmė pagal Įstatymo 56 straipsnio 3, 7 arba 8 dalį;

2) tą dieną, kai asmuo atsisakė juos priimti (57 straipsnis);

3) septintą dieną nuo dokumentų išsiuntimo dienos, jei dokumentai buvo išsiųsti paštu;

4) trečią dieną nuo dokumentų išsiuntimo dienos, jei dokumentai buvo išsiųsti e. paštu;

5) trečią dieną nuo išsiuntimo dienos, kai pranešama internetu.

Pagal pirmiau minėto straipsnio 2 dalį tai, ar teisminiai dokumentai pristatomi į fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, papildomu deklaruotu adresu, adresu, kurį fizinis asmuo nurodė ryšiams su teismu palaikyti, ar į juridinio asmens registruotą buveinę, ir iš pašto gaunamas pranešimas apie pristatymą arba dokumentai grąžinami, savaime nedaro poveikio pranešimo apie dokumentus faktui. Adresatas gali paneigti prielaidą, kad dokumentai buvo įteikti septintą dieną nuo išsiuntimo dienos, jei jie išsiųsti paštu, arba trečią dieną nuo išsiuntimo dienos, jei jie išsiųsti elektroniniu paštu arba apie juos pranešta internetu, nurodydamas objektyvias aplinkybes, kurių jis negali kontroliuoti, dėl kurių jis negalėjo gauti dokumentų nurodytu adresu.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Latvijoje dokumentų įteikimo pažymėjimas, parengtas naudojant reglamento I priede pateiktą standartinę formą, gali būti pateiktas latvių arba anglų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Latvijoje dokumentai įteikiami pagal Reglamento 11 straipsnio 2 dalies a punktą, o už kiekvieną dokumentų įteikimo prašymą mokamas 113,97 EUR (įskaitant PVM) mokestis. Mokėjimas turi būti atliktas banko pavedimu, o visus banko komisinius mokesčius turi apmokėti fiksuotąją sumą už dokumentų įteikimą mokantis asmuo.

Banko sąskaitos duomenys:

Registracijos Nr. 90001497619

(nuo 2019 m. gruodžio 16 d.) Registruotas adresas: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Bankas: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT kodas: HABALV22

Mokėjimo tikslas: adresato duomenys

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Latvija prieštarauja dokumentų įteikimui pagal reglamento 13 straipsnio 1 dalį, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai įteikiami atitinkamos valstybės narės piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Pagal Latvijos teisės aktus dokumentai negali būti įteikti pagal reglamento 15 straipsnį.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant reglamento 19 straipsnio 1 dalies nuostatų, Latvijos teismas arba teisėjas gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai nebuvo gautas įteikimo pažymėjimas ar pranešimas apie pristatymą, jeigu buvo laikomasi reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. Latvijoje nenustatytas terminas, po kurio prašymai dėl atleidimo nuo apskundimo termino praleidimo padarinių nebepriimami, jei tenkinamos reglamento 19 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Latvijos Respublika taiko du jos sudarytus susitarimus:

1) Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos susitarimą dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;

2) Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.