Dokumentų įteikimas

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Dokumentus asmeniškai gali įteikti antstolis (huissier); ši dokumentų įteikimo forma prancūziškai vadinama signification.

Antstolį galite rasti šioje svetainėje:

http://www.huissier.lu/members.php

Dokumentus taip pat gali įteikti teismo sekretorius (greffier), paprastai registruotu laišku; ši dokumentų įteikimo forma vadinama platesniu terminu notification.

Informaciją galite rasti šioje svetainėje:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Teisingumo ministerija neturi šios srities įgaliojimų, todėl raštai ar kiti dokumentai, susiję su dokumentų įteikimu, neturėtų būti siunčiami ministerijai.

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Antstolį galite rasti šioje svetainėje:

http://www.huissier.lu/members.php

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai priimami:

paštu, e. paštu, faksu arba telefonu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Prancūzų ir vokiečių kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga – Generalinė prokuratūra (Parquet Général) prie Aukščiausio teisingumo teismo (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Pašto adresas: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-2336

Faksas (+352) 47 05 50

E. paštas parquet.general@justice.etat.lu

Kalbos: prancūzų ir vokiečių kalba.

Teisingumo ministerija neturi šios srities įgaliojimų, todėl raštai ar kiti dokumentai, susiję su dokumentų įteikimu, neturėtų būti siunčiami ministerijai.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Liuksemburge prašymo formą (standartinę formą) galima pateikti vokiečių ir prancūzų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Liuksemburgo teisę dokumentą būtina įteikti per nustatytą laikotarpį, kaip nustatyta 2007 m. lapkričio 13 d. Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje.

Jei dokumentą asmeniškai įteikia antstolis (signification), pranešime apie įteikimą (exploit) turi būti nurodyta įteikimo data, t. y. data, kada pranešimas apie įteikimą pristatomas adresatui arba adresato namų adresu, arba data, kada dokumentas pristatomas adresato namų adresu.

Jei adresatas atsisako priimti įteiktino dokumento kopiją, antstolis tai pažymi pranešime apie įteikimą. Šiuo atveju dokumentas laikomas įteiktu datą, kurią jis pristatomas adresatui.

Jei asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, neturi žinomo namų arba gyvenamosios vietos adreso, antstolis parengia įteikimo protokolą (procès-verbal), kuriame išsamiai nurodo veiksmus, kurių buvo imtasi adresatui surasti. Dokumentas laikomas įteiktu, kai parengiamas įteikimo protokolas.

Jei dokumentas įteikiamas registruotu laišku (notification), Liuksemburge taikoma dvigubos datos sistema.

Data siuntėjo atžvilgiu skiriasi nuo datos adresato atžvilgiu.

Siuntėjo atžvilgiu įteikimo data yra išsiuntimo data.

Adresato atžvilgiu įteikimo data yra data, kurią dokumentas pristatomas adresatui.

Jei adresatas atsisako priimti registruotą laišką, pašto darbuotojas tai pažymi gavimo patvirtinime ir grąžina registruotą laišką kartu su gavimo patvirtinimu. Šiuo atveju dokumentas laikomas įteiktu datą, kurią registruotas laiškas pristatomas adresatui.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Liuksemburge prašymo formą (standartinę formą) galima pateikti vokiečių ir prancūzų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nustatyto dydžio mokestis – 138 EUR.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Liuksemburgas nepritaria tam, kad teisminius arba neteisminius dokumentus kitoje valstybėje narėje tiesiogiai įteiktų diplomatiniai arba konsuliniai darbuotojai.

Liuksemburgas taip pat nepritaria tam, kad tokius dokumentus jo teritorijoje įteiktų kitos valstybės narės diplomatiniai arba konsuliniai darbuotojai, išskyrus tais atvejais, kai jie įteikiami tos valstybės narės, kurioje jie parengti, piliečiui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Liuksemburge leidžiamas tiesioginis įteikimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 15 straipsnį.

Teisingumo ministerija neturi šios srities įgaliojimų, todėl raštai ar kiti dokumentai, susiję su dokumentų įteikimu, neturėtų būti siunčiami ministerijai.

Dokumentus gali įteikti antstoliai.

Valstybės, į kurią kreipiamasi, antstoliai neatsako už tiesiogiai susijusio asmens perduodamo dokumento formos ir turinio atitikimą reikalavimams. Jie atsako tik už jų pačių valstybėje, į kurią kreipiamasi, įteikiant dokumentus taikomus formalumus ir procedūras.

Antstolį galite rasti šioje svetainėje:

http://www.huissier.lu/members.php

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant 19 straipsnio 1 dalies, Liuksemburgo teismai gali priimti sprendimą, jei tenkinamos 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Pagal 19 straipsnio 4 dalį prašymas dėl atleidimo Liuksemburge gali būti paskelbtas nepriimtinu, jei jis nepateikiamas per pagrįstą laikotarpį (kurį įvertina teisėjas) nuo to momento, kai atsakovas sužinojo apie sprendimą, arba nuo momento, kai baigėsi sąlygos, dėl kurių nebuvo įmanoma imtis veiksmų; prašymai negali būti pateikiami nuo sprendimo įteikimo praėjus daugiau nei metams.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

/

Paskutinis naujinimas: 12/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.