Dokumentų įteikimas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Rumunijos valdžios institucijos, perduodančios teisminius dokumentus, yra visi Rumunijos teismai, kurie įgalioti įteikti teisminius dokumentus tiesiogiai per ES valstybių narių priimančiąsias institucijas: apylinkės teismai – Judecătoriile, apygardos teismai – Tribunalele, apeliaciniai teismai – Curțile de Apel ir Aukščiausiasis teismas – Înalta Curte de Casație și Justiție.

Notarai, antstoliai ir kitos institucijos, kurių kompetencijai priklauso dokumentų įteikimas užsienyje, prašymus dėl neteisminių dokumentų perduoda per apylinkės teismus, kurių jurisdikcijai priklauso jų registruotos buveinės. (Įstatymo Nr. 189/2003 dėl tarptautinės teisminės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose 32 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Rumunijos priimančioji agentūra prašymams iš ES valstybių narių įteikti teisminius ir neteisminius dokumentus yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra gavėjo gyvenamoji vieta arba registruota buveinė (Įstatymo Nr. 189/2003 dėl tarptautinės teisminės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose 32 straipsnio 1 dalies c punktas).

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Techninės prašymų ir prie jų pridėtų dokumentų gavimo priemonės yra paštas ir faksas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines prašymų formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Rumunijos centrinė institucija yra Teisingumo ministerija.

Teisingumo ministerija (Ministerul Justiției)

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas (Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară)

17 Apolodor St., Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077; Faksas: +40372041079

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Faksas: +40372041079, +40372041084

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines prašymų formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

Techninės prašymų ir prie jų pridėtų dokumentų gavimo priemonės yra paštas ir faksas.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Civilinio proceso kodekso 183 straipsnyje nustatyta, kokie dokumentai įteikiami per pašto skyrius, specializuotas kurjerių tarnybas, karinius padalinius ar sulaikymo vietas.

Procesinis dokumentas, per įstatymais nustatytą terminą įteiktas išsiųsti registruotu paštu arba perduotas greitojo pašto ar kitai specializuotai tarnybai, laikomas pateiktu per nustatytą terminą.

Dokumentas, kurį suinteresuota šalis per įstatyme nustatytą terminą pateikė kariniam padaliniui arba kitos šalies sulaikymo vietos administracijai, taip pat laikomas pateiktu per nustatytą terminą.

Įvertinus konkretaus atvejo aplinkybes, pašto kvitas kartu su įrašu ar patvirtinimu, padarytu ant dokumento, kurį įteikia pateikia greitojo pašto tarnyba, specializuota ryšių tarnyba, karinis padalinys arba sulaikymo vietos administracija, laikomas įrodymu, kad tą dieną suinteresuotoji šalis pateikė dokumentą.

Pagal Civilinio proceso kodekso 192 straipsnio 2 dalį, siejamą su 199 straipsnio 1 dalimi, teismo procesas prasideda nuo ieškinio įregistravimo teisme. Ieškinio pareiškimas, pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas e. paštu arba kaip e. dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.

Pagal Nepaprastojo potvarkio Nr. 13/2013 dėl pašto paslaugų 2 straipsnio 18, 10 ir 11 punktus ir 30 straipsnio 6 punktą registruoto pašto paslauga apibrėžiama kaip pašto paslauga, kuriai suteikiama nustatytos vertės garantija registruotos pašto siuntos praradimo, vagystės, visiško ar dalinio sunaikinimo ar sugadinimo atveju, o pateikus prašymą – po to, kai pristatoma pašto siunta, įrodymas apie pašto siuntimą ar pristatymą adresatui be jokio raštiško patvirtinimo.

Siuntos vienetas – tai bet kokios fizinės formos korespondencija, siunčiama ir pristatoma siuntėjo ant pačios siuntos arba ant jos pakuotės nurodytu adresu.

Išsiuntimo data yra data, kai pašto tarnybos priėmė pašto siuntą pagal naujausios redakcijos iš dalies pakeisto galiojančio Civilinio proceso kodekso įstatymo Nr. 134/2010 183 straipsnio nuostatas.

Išsiuntimo data yra data, kai pašto tarnyba gavo pašto siuntą iš pašto paslaugų teikimo punkto, jeigu ji buvo surinkta prieš galutinį to punkto surinkimo terminą. Jeigu siunta paštui perduodama po galutinio surinkimo termino, laikoma, kad išsiuntimo data yra kita darbo diena, kurią paštas surenkamas iš to konkretaus punkto.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Be rumunų kalba užpildytų įteikimo pažymėjimų, Rumunija taip pat priima įteikimo pažymėjimus, perduotus anglų arba prancūzų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Procesinius dokumentus nemokamai ex officio įteikia teismas, teismo procesiniai atstovai arba kiti jo darbuotojai. Jei tai neįmanoma, dokumentai įteikiami registruotu paštu deklaruojant laiško turinį ir su gavimo patvirtinimu, užklijuotame voke, prie kurio pritvirtinamas gavimo arba pranešimo patvirtinimas ir pranešimas. Suinteresuotosios šalies prašymu ir sąskaita procesiniai dokumentai gali būti įteikti teismo per teismo vykdytojus arba per kurjerį (Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys). Teismo vykdytojų mokesčiai sudaro nuo 20 RON iki 400 RON. Žr. 2006 m. lapkričio 14 d. teisingumo ministro įsakymą, kuriuo patvirtinami mažiausi ir didžiausi teismo vykdytojų teikiamų paslaugų mokesčiai.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Rumunija pareiškia, kad diplomatiniai atstovai ir užsienio konsuliniai pareigūnai teisminius ir neteisminius dokumentus Rumunijos teritorijoje gali įteikti tik savo atstovaujamos šalies piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Rumunija prieštarauja 15 straipsnio 1 dalyje numatytam tiesioginiam įteikimui.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nedarant poveikio Reglamento 19 straipsnio 1 daliai, Rumunijos teismai gali priimti sprendimą tik jeigu įvykdytos viso 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Prašymas netaikyti tam tikrų sąlygų, kaip nustatyta Reglamento 19 straipsnio 4 dalyje, gali būti pateiktas per vienus metus nuo sprendimo priėmimo.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 14/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.