Dokumentų įteikimas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Rumunijos perduodančiosios agentūros yra visi Rumunijos teismai, turintys teisę įteikti teismo dokumentus tiesiogiai priimančiosioms agentūroms ES valstybėse narėse: apygardos teismams, teismams, apeliaciniams teismams, Aukštajam kasaciniam ir teisingumo teismui.

Notarai, teismo vykdytojai ir kitos institucijos, kurių kompetencijai priklauso dokumentų įteikimas užsienyje, prašymus siunčia per apygardos teismus, kurių jurisdikcijoje yra jų registruota buveinė (Įstatymo Nr. 189/2003 dėl tarptautinės teisminės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose 32 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Rumunijos priimančioji agentūra prašymams iš ES valstybių narių įteikti teisminius ir neteisminius dokumentus yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra gavėjo gyvenamoji vieta arba registruota buveinė (Įstatymo Nr. 189/2003 dėl tarptautinės teisminės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose 32 straipsnio 1 dalies c punktas).

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Techninės prašymų ir prie jų pridėtų dokumentų gavimo priemonės yra paštas ir faksas.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines prašymų formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Centrinė Rumunijos institucija yra Teisingumo ministerija.

Ministry of Justice

Directorate for International Law and Judicial Cooperation

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefonas: +40372041077 Faksas: +40372041079

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba

Telefonas: +40372041083 Telefonas: +40372041218 Faksas: +40372041079, +40372041084

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines prašymų formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

Techninės prašymų ir prie jų pridėtų dokumentų gavimo priemonės yra paštas ir faksas.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Informacijos nėra

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Be rumunų kalba užpildytų įteikimo pažymėjimų, Rumunija taip pat priima įteikimo pažymėjimus, perduotus anglų arba prancūzų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Procesinius dokumentus nemokamai ex officio įteikia teismas, teismo procesiniai atstovai arba kiti jo darbuotojai. Jei tai neįmanoma, dokumentai įteikiami registruotu paštu deklaruojant laiško turinį ir su gavimo patvirtinimu, užklijuotame voke, prie kurio pritvirtinamas gavimo arba pranešimo patvirtinimas ir pranešimas. Suinteresuotosios šalies prašymu ir sąskaita procesiniai dokumentai gali būti įteikti teismo per teismo vykdytojus arba per kurjerį (Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys). Teismo vykdytojų mokesčiai sudaro nuo 20 RON iki 400 RON. Žr. 2006 m. lapkričio 14 d. teisingumo ministro įsakymą, kuriuo patvirtinami mažiausi ir didžiausi teismo vykdytojų teikiamų paslaugų mokesčiai.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Rumunija pareiškia, kad diplomatiniai atstovai ir užsienio konsuliniai pareigūnai teisminius ir neteisminius dokumentus Rumunijos teritorijoje gali įteikti tik savo atstovaujamos šalies piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Rumunija prieštarauja 15 straipsnio 1 dalyje numatytam tiesioginiam įteikimui.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nedarant poveikio Reglamento 19 straipsnio 1 daliai, Rumunijos teismai gali priimti sprendimą tik jeigu įvykdytos viso 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Prašymas netaikyti tam tikrų sąlygų, kaip nustatyta Reglamento 19 straipsnio 4 dalyje, gali būti pateiktas per vienus metus nuo sprendimo priėmimo.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.